Ochrana osobných údajov

Predslov

My, spoločnosť Flix SE vrátane našich dcérskych spoločností (ďalej spoločne len „spoločnosť FlixBus“, „my“ alebo „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch) vás chceme informovať o ochrane údajov v spoločnosti FlixBus.

Nariadenia o ochrane údajov určené na ochranu osoby, ktorej sa týka spracúvanie údajov (ďalej sa na vás budeme odvolávať ako na dotknutú osobu, tiež ako „zákazníka“, „používateľa“, „vy“ vo všetkých gramatických tvaroch alebo „dotknutá osoba“) vyplývajú najmä zo všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679; ďalej len „GDPR“). Pokiaľ rozhodneme o účeloch a prostriedkoch spracúvania údajov samostatne alebo spoločne s inými osobami, budeme predovšetkým povinní vás transparentne informovať o type, rozsahu, účele, trvaní a právnom základe spracúvania (pozri čl. 13 a 14 nariadenia GDPR).

Účelom týchto zásad (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) je informovať vás o spôsobe, akým spracúvame vaše osobné údaje.

Naše zásady ochrany osobných údajov majú modulárnu štruktúru. Pozostávajú z jednej časti, ktorá obsahuje všeobecné informácie o celom spracúvaní osobných údajov a situáciách spracúvania, ktoré nadobudnú účinnosť pri každej návšteve našej webovej stránky (Doložka 1 Všeobecné informácie) a špeciálnej časti, ktorej obsah sa týka iba situácie spracúvania v nej uvedenej s názvom príslušnej ponuky alebo produktu, najmä pri návšteve našich webových stránok, ktoré sú tu podrobnejšie opísané (Doložka 2 Špeciálne informácie).

Ďalšie právne informácie nájdete tu:

týkajúce sa spoločnosti FlixBus:

Podmienky rezervácie (TCB)

Prepravné podmienky (TCC)

Týkajúce sa spoločnosti FlixTrain:

Podmienky cestovného spoločnosti FlixTrain GmbH

Prepravné podmienky spoločnosti FlixTrain GmbH

V prípade uchádzačov o zamestnanie:

Informácie o ochrane údajov pre uchádzačov o zamestnanie

1. Všeobecné informácie

1.1 Definícia pojmov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú založené na nasledujúcich definíciách pojmov, ako je uvedené v Čl. 4 nariadenia GDPR:

 • Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“). Osoba je identifikovateľná, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, údaje o polohe alebo pomocou informácií týkajúcich sa ich fyzických, fyziologických, genetických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych vlastností osoby (čl. 4 odst. 1 nariadenia GDPR). Identifikovateľnosť je možné poskytnúť aj prepojením takýchto informácií alebo iných dodatočných vedomostí. Nezávisí od výskytu, formy alebo fyzickej podoby informácií (fotografie, videozáznamy alebo zvukové nahrávky môžu tiež obsahovať osobné údaje).
 • Spracúvanie“ je akákoľvek operácia, pri ktorej sa zaobchádza s osobnými údajmi, či už automatizovanými prostriedkami (t. j. podporou technológií), alebo nie. Zahŕňa najmä získavanie (t. j. obstarávanie), zaznamenávanie, organizovanie, usporiadanie, skladovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, sprístupňovanie prenos, šírenie alebo poskytovanie iným spôsobom, spájanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie osobných údajov, ako aj zmena definície cieľa alebo účelu, ktorý bol pôvodne použitý ako základ pre spracúvanie údajov (čl. 4 odst. 2 nariadenia GDPR).
 • Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (čl. 4 odst. 7 nariadenia GDPR).
 • Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, najmä v súlade s jeho pokynmi (čl. 4 odst. 8 nariadenia GDPR).
 • Tretia strana“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho oprávnenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje. Patria sem aj iné právne subjekty patriace do skupiny (čl. 4 odst. 10 nariadenia GDPR).
 • Súhlas“ dotknutej osoby označuje akékoľvek slobodne poskytnuté, konkrétne, informované a jednoznačné vyjadrenie želania dotknutej osoby, na základe ktorého formou vyhlásenia alebo jasným potvrdzujúcim úkonom vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jeho/jej týkajú; (čl. 4 odst. 11 nariadenia GDPR).

1.2 Meno a adresa prevádzkovateľa

Osoba zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov (čl. 4 odst. 7 nariadenia GDPR) je spoločnosť:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 Mníchov  
Telefón: +49 (0)30 300 137 300

E-mail info@flixbus.sk

Ďalšie informácie o našej spoločnosti nájdete v právnom oznámení.

1.3 Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za ochranu údajov

Náš pracovník zodpovedný za ochranu údajov spoločnosti je vám kedykoľvek k dispozícii, aby odpovedal na všetky vaše otázky a ako kontaktná osoba vo veci ochrany údajov.

Kontaktné údaje:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 Mníchov

E-mail data.protection@flixbus.com

V prípade všeobecných otázok o spoločnosti FlixBus sa obráťte na info@flixbus.sk.

1.4 Právny základ spracúvaniaúdajov

Spracúvanie osobných údajov je povolené, ak je dodržaný aspoň jeden právny základ uvedený nižšie:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení, ktoré sa vykonávajú na žiadosť dotknutej osoby;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ podlieha (napr. zákonná povinnosť uchovávania údajov);
 • Čl. 6 odst. 1 písm. d) nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. e) nariadenia GDPR: ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; alebo
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ neprevažujú protikladné záujmy alebo práva dotknutej osoby (najmä, ak je dotknutá osoba dieťa).

Pri spracúvaní z našej strany stanovujeme príslušný právny základ podľa Doložky 2. Spracúvanie môže byť tiež založené na viac ako jednom právnom základe.

1.5 Kategórie príjemcov

Za určitých podmienok prenášame vaše osobné údaje do našich dcérskych spoločností alebo osobné údaje z našich dcérskych spoločností sa prenášajú do našej spoločnosti v rozsahu, ktorý je prípustný.

Rovnako ako každá veľká spoločnosť, aj my využívame externých domácich a zahraničných poskytovateľov služieb na účely spracúvania našich obchodných transakcií a spoluprácu s partnerskými spoločnosťami doma aj v zahraničí. Patria sem napríklad:

 • prepravcovia (prehľad aktuálnych prepravcov nájdete tu)
 • poskytovatelia IT služieb
 • finančné inštitúcie a poskytovatelia platobných služieb
 • obchodní partneri
 • poskytovatelia služieb zákazníkom (interní/externí)
 • prevádzkovatelia obchodov
 • bezpečnostné spoločnosti
 • (cestovné) poisťovne
 • ďalší partneri zapojení do našich obchodných operácií (napr. audítori, banky, poisťovne, právnici, dozorné orgány, iné strany zapojené do akvizícií spoločnosti),

Poskytovatelia služieb a partnerské spoločnosti musia poskytnúť záruky, že uplatňujú vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo zákonné požiadavky a aby boli chránené práva dotknutých osôb.

Osobné údaje prenášame verejným orgánom a inštitúciám (napr. polícii, prokuratúre, dozorným orgánom), ak existuje príslušná povinnosť/povolenie.

Na spracúvanie, ktoré vykonávame, uvádzame kategórie príjemcov údajov podľa Doložky 2.

1.6 Požiadavky na prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci našich obchodných vzťahov môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám, ktoré sa môžu nachádzať aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), t. j. v tretích krajinách.

Pokiaľ je to potrebné, budeme vás v príslušných častiach Doložky 2 informovať o príslušných podrobnostiach o prenose do tretích krajín v súvislosti so spracúvaním, ktoré vykonávame.

Európska komisia osvedčuje, že niektoré tretie krajiny majú ochranu údajov, ktorá je porovnateľná s normou EHP, a to prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti (zoznam týchto krajín a kópiu rozhodnutí o primeranosti si môžete stiahnuť z webovej stránky: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

V iných tretích krajinách, do ktorých sa môžu prenášať osobné údaje, však nemusí existovať trvale vysoká úroveň ochrany údajov z dôvodu nedostatku právnych ustanovení. V takom prípade zabezpečujeme, aby bola ochrana údajov adekvátne zaručená.

To je možné napríklad prostredníctvom záväzných nariadení spoločnosti (ďalej len „záväzné firemné pravidlá“), štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie na ochranu osobných údajov, certifikátov a uznávaných kódexov správania.

Pokiaľ je to potrebné pre vašu rezerváciu a súvisiace poskytovanie a spracúvanie prepravných služieb, prenos osobných údajov do tretích krajín na to potrebných je povolený v súlade s čl. 49 odst. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tejto téme, obráťte sa na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

1.7 Čas uchovávania a vymazanie údajov

Čas uchovávania získaných osobných údajov závisí od účelu, na ktorý údaje spracúvame. Údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie zamýšľaného účelu.

V prípade spracúvania, ktoré vykonávame, v Doložke 2 uvádzame, ako dlho budeme údaje uchovávať. Ak nie je výslovne uvedený čas uchovávania nižšie, vaše osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako sa už nebude uplatňovať účel alebo právny základ uchovávania.

Uchovávanie môže prebiehať aj po uplynutí určeného času v prípade (bezprostredného) právneho sporu s vami, alebo v prípade iniciovania iných súdnych konaní, alebo ak je uchovávanie stanovené zákonnými ustanoveniami, ktorým sa ako prevádzkovateľ riadime. Ak uplynie čas uchovávania stanovený zákonnými ustanoveniami, osobné údaje budú zablokované alebo vymazané, pokiaľ sa nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie a neexistuje na to právny základ.

1.8 Automatické rozhodovanie (vrátane profilovania)

Nemáme v úmysle používať akékoľvek osobné údaje získané od vás na akékoľvek procesy, ktoré zahŕňajú automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania). Ak budeme chcieť zaviesť tieto postupy, budeme vás o tom informovať samostatne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

1.9 Žiadna povinnosť poskytovať osobné údaje

Uzavretie zmluvy s vami v zásade nezávisí od toho, či nám vopred poskytnete osobné údaje. V zásade nemáte zákonnú ani zmluvnú povinnosť poskytovať nám vaše osobné údaje. Môžeme však poskytnúť určité ponuky iba v obmedzenom rozsahu alebo vôbec, ak nám neposkytnete údaje na to potrebné.

1.10 Štatutárna povinnosť prenosu určitých údajov

Za určitých okolností môžeme podliehať špeciálnej štatutárnej alebo zákonnej povinnosti poskytovať osobné údaje tretím stranám, najmä verejným orgánom.

1.11 Bezpečnosť údajov

Na získavanie vašich údajov používame vhodné technické a organizačné opatrenia, s prihliadnutím na najnovšie technológie, náklady na realizáciu a povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania, ako aj existujúce riziká porušenia ochrany údajov (vrátane pravdepodobnosti a účinku takejto udalosti), s cieľom chrániť dotknutú osobu pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou alebo zničením, alebo proti neoprávnenému prístupu tretích strán (napr. na našich webových stránkach používame TLS šifrovanie). Naše bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujeme, pričom sa zohľadňuje technologický vývoj.

Na požiadanie vám radi poskytneme ďalšie informácie. V tejto veci sa obráťte na nášho pracovníka pre ochranu údajov alebo nášho vedúceho pracovníka pre informačnú bezpečnosť (CISO).

Kontaktné údaje:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 Mníchov

E-mail it-security@flixbus.com

1.12 Vaše práva

Svoje práva ako dotknutej osoby týkajúce sa vašich osobných údajov si môžete uplatniť kedykoľvek, najmä keď sa na nás obrátite pomocou kontaktných údajov uvedených v Doložke 1.2. Dotknuté osoby majú podľa nariadenia GDPR tieto práva:

Právo na informácie  
V súlade s čl. 15 nariadenia GDPR môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Vo svojej žiadosti o informácie by ste mali objasniť svoje obavy, aby sme uľahčili zhromaždenie potrebných údajov. Na požiadanie vám poskytneme kópiu údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Upozorňujeme, že vaše právo na informácie môže byť za určitých okolností obmedzené v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Právo na opravu  
Ak informácie, ktoré sa vás týkajú, nie sú (už nie sú) správne, môžete požiadať o opravu v súlade s Čl. 16 nariadenia GDPR. Ak sú vaše údaje neúplné, môžete požiadať o ich doplnenie.

Právo na vymazanie  
V súlade s ustanoveniami čl. 17 nariadenia GDPR môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Vaše právo na vymazanie závisí okrem iného od toho, či údaje, ktoré sa vás týkajú, sú stále potrebné na plnenie našich štatutárnych povinností.

Právo na obmedzenie spracúvania  
V súlade s ustanoveniami čl. 18 nariadenia GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov, ktoré sa vás týkajú.

Právo na prenosnosť údajov  
V súlade s ustanoveniami čl. 20 nariadenia GDPR máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, alebo požiadať o prenos údajov inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať:  
V súlade s čl. 21 odst. 1 nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V súlade s čl. 21 odst. 2 nariadenia GDPR môžete kedykoľvek namietať proti prijímaniu reklamy s účinnosťou do budúcnosti (námietka proti reklame v prípade priameho marketingu).

Právo na odvolanie  
Ak sa domnievate, že sme pri spracúvaní vašich údajov nedodržali ustanovenia nariadení o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov o spracúvaní vašich osobných údajov, napríklad dozornému orgánu pre ochranu údajov, ktorému zodpovedáme:

Bavorský štátny úrad pre dohľad nad ochranou údajov (Bavarian State Office for Data Protection Supervision), Promenade 18, 91522 Ansbach

Právo odvolať súhlas  
Svoj súhlas so spracúvaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Platí to aj pre vyhlásenia o súhlase, ktoré boli vydané pred nadobudnutím účinnosti nariadenia GDPR, t. j. pred 25. 5. 2018.

2. Špeciálne informácie

2.1 Navštevovanie našich webových stránok

Informácie o spoločnosti FlixBus a službách, ktoré ponúkame, nájdete najmä na stránkach https://www.flixbus.sk/ / https://www.flixtrain.com/ vrátane príslušných podstránok (ďalej spoločne ako „webová stránka“ alebo „webové stránky“). Pri návšteve našich webových stránok budú vaše osobné údaje spracúvané.

2.1.1 Poskytovanie webových stránok

Pri používaní webových stránok na informačné účely získavame, uchovávame a spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Údaje protokolu: pri návšteve našej webovej stránky sa záznam údajov protokolu (ďalej len „protokolové súbory servera“) uloží na našom webovom serveri. Obsahuje:

 • stránku, z ktorej bola stránka vyžiadaná (označovaná ako URL odkazujúceho),
 • názov a URL adresu požadovanej stránky,
 • dátum a čas žiadosti o prístup (v časovom pásme servera),
 • verziu použitého webového prehliadača,
 • IP adresu požadovaného počítača,
 • množstvo prenesených údajov,
 • operačný systém,
 • správu, či bol hovor úspešný (stav prístupu/kód stavu Http),
 • rozdiel časového pásma greenwichského stredného času (GMT).

Využívame služby poskytovateľov IT služieb na hosting našich webových stránok a na štatistické hodnotenia protokolových údajov.

Spracúvanie protokolových údajov slúži na štatistické účely a zlepšuje kvalitu našich webových stránok, najmä ich stabilitu a bezpečnosť pripojenia.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším legitímnym záujmom je, aby sme vám mohli webové stránky sprístupniť riadnym spôsobom.

2.1.2 Kontaktné formuláre

Pri používaní kontaktných formulárov sa údaje prenášané týmto spôsobom spracúvajú (napr. titul, priezvisko a krstné meno, adresa, spoločnosť, e-mailová adresa, čas prenosu a predmet otázky).

Spracúvanie údajov kontaktného formulára sa uskutočňuje s cieľom spracúvať otázky a v závislosti od základu a predmetu vašej otázky, buď na základe právneho základu podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia GDPR, ak sa to týka otázok súvisiacich so zmluvou, alebo v iných prípadoch na základe právneho základu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR, našim oprávneným záujmom je spracúvať otázky týkajúce sa kontaktu.

Poskytovateľov služieb zákazníkom využívame na spracúvanie úloh a zodpovedanie otázok vytvorených prostredníctvom našich kontaktných formulárov.

Okrem toho uchovávame údaje kontaktného formulára, ako aj príslušnú IP adresu na splnenie našich záväzkov poskytnúť dôkazy, na zabezpečenie dodržiavania a dokumentácie právnych záväzkov, aby sme mohli objasniť každé možné zneužitie vašich osobných údajov, a zabezpečili tak bezpečnosť našich systémov.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. c) alebo f) nariadenia GDPR.

2.1.3 Rezervácia, poskytovanie a spracúvanie prepravných služieb

Pri rezervácii lístkov na prepravné služby získavame, uchovávame a spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • e-mailová adresa
 • priezvisko a krstné meno
 • údaje o pripojení
 • údaje o platbe
 • dátum narodenia (pre dopravné služby, pri ktorých majú deti špeciálnu cenu)
 • súhlas s príslušnými zmluvnými podmienkami
 • informácie o predbežnej rezervácii miestenky
 • podrobnosti o batožine
 • jazyk domény rezervácie
 • rezervačný kanál (web alebo aplikácia)

Máte tiež možnosť poskytnúť kontaktné telefónne číslo v prípade oneskorenia alebo zmien v itinerári vašej cesty (voliteľné).

Tieto údaje sa spracúvajú na účely rezervácie, poskytovania a spracúvania prepravných služieb vrátane služieb zákazníkom, ako aj na splnenie právnych záväzkov.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b), c) nariadenia GDPR.

Niektoré z týchto údajov tiež používame na účely odporúčania produktov, pozri Doložku 2.1.4 a pre bulletin, pozri Doložku 2.1.5 a účet zákazníka, pozri Doložku 2.1.6.

Pri rezervácii lístkov služby medzinárodnej prepravy sa získavajú aj nasledujúce kategórie osobných údajov v závislosti od miesta odchodu a príchodu:

 • informácie o pohlaví
 • doklad totožnosti, pas alebo identifikačné číslo

Tieto údaje sa spracúvajú na účely rezervácie, poskytovania a spracúvania prepravných služieb vrátane služieb zákazníkom, ako aj na splnenie právnych záväzkov.

Vyššie uvedené údaje poskytujeme príslušnému prepravcovi alebo prepravcom, ako aj verejným orgánom, ak existuje príslušný záväzok/autorizácia.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b) alebo c) nariadenia GDPR.

Potrebné údaje o platbe budú odoslané poskytovateľovi platobných služieb na bezpečné spracúvanie platieb, ktoré iniciujete.

Naši poskytovatelia platobných služieb sú:

Poskytovatelia platobných služiebMožnosti platby
Adyen N.V.  
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holandsko  
Zásady ochrany osobných údajov:  
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kreditná karta  
Swish  
Google Pay  
Apple Pay  
iDeal  
Dotpay  
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.  
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL  
Zásady ochrany osobných údajov:  
https://payu.in/privacy-policy
Kreditná karta
Paymill Plus GmbH  
St.-Martin-Straße 63, 81669 Mníchov  
Zásady ochrany osobných údajov:  
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Ďalšie financovanie
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembursko  
Zásady ochrany osobných údajov:  
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luxembursko
Zásady ochrany osobných údajov:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b) alebo f) nariadenia GDPR.

Pri niektorých rezerváciách používame technológie a služby spoločnosti Distribusion Technologies GmbH ako spracovateľov (Wattstrasse 10, 13355 Berlín, telefón: +49‑30‑3465507-50, e-mail: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Odporúčanie produktu

V povolenom rozsahu môžeme použiť e-mailovú adresu, ktorú sme dostali v súvislosti s rezervačnou alebo prepravnou službou, aby sme vám mohli posielať pravidelné e-mailové ponuky na produkty z nášho sortimentu podobné tým, ktoré ste si už zakúpili.

Externých poskytovateľov služieb zákazníkom využívame ako sprostredkovateľov na odosielanie odporúčaní týkajúcich sa produktov.

Tieto odporúčania produktov dostanete od nás bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber informačného bulletinu alebo ste súhlasili s marketingovou komunikáciou prostredníctvom e-mailu. Týmto spôsobom by sme vám chceli poskytnúť informácie o produktoch z nášho sortimentu, o ktoré by ste mohli mať záujem, na základe vašich nedávnych nákupov u nás.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším legitímnym záujmom je informovať vás o našom sortimente produktov a navrhnúť vám určité produkty.

Kedykoľvek môžete namietať proti použitiu vašej e-mailovej adresy na tento účel pomocou odkazu na zrušenie odberu odporúčania produktu alebo zaslaním správy na adresu unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Informačný bulletin

Ak sa tiež zaregistrujete na odber informačného bulletinu prostredníctvom nášho registračného odkazu, požiadame vás o súhlas so spracúvaním vašich údajov (e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko, miesto bydliska), aby sme vám mohli pravidelne posielať náš bulletin e-mailom.

Ako súčasť vášho odberu informačného bulletinu tiež získavame váš súhlas s tým, že môžeme prispôsobiť obsah nášho bulletinu vašim potrebám a záujmom.

Pri registrácii na odber informačného bulletinu používame postup tzv. dvojitého prihlásenia. To znamená, že po registrácii vám pošleme e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali, so žiadosťou o potvrdenie, že si želáte dostávať informačný bulletin. Ak svoju registráciu nepotvrdíte do 24 hodín, vaše informácie budú zablokované a automaticky vymazané po jednom mesiaci.

Informačný bulletin sa môže týkať všetkého tovaru, služieb, produktov, ponúk a propagačných akcií poskytovaných prevádzkovateľom (Doložka 1.2) a/alebo spoločnosťami pridruženými k prevádzkovateľovi alebo partnerskými spoločnosťami.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Okrem toho uchovávame IP adresy, ktoré používate, a časy registrácie a potvrdenia. Účelom tohto postupu je dokázať, že ste zaregistrovaní, a ak je to potrebné, objasniť akékoľvek možné zneužitie vašich osobných údajov. Ak spracúvame vaše osobné údaje na tento účel, robíme to na základe našich oprávnených záujmov pri zabezpečovaní dodržiavania a dokumentácie právnych požiadaviek.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším legitímnym záujmom je preukázať súhlas.

Používanie vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek odvolať pomocou odkazu na zrušenie odberu informačného bulletinu alebo zaslaním správy na adresu unsubscribe@flixbus.com. Zákonnosť už vykonaných operácií spracúvania údajov zostáva nedotknutá týmto odvolaním.

Na distribúciu informačného bulletinu využívame externých poskytovateľov IT služieb ako sprostredkovateľov.

2.1.6 Zákaznícky účet

Máte možnosť vytvoriť si u nás osobný zákaznícky účet. V časti zákazníckeho účtu chránenej heslom môžete pohodlne spravovať svoje rezervácie a uložiť si svoje údaje pre budúce cesty.

Na vytvorenie zákazníckeho účtu sa získavajú nasledujúce povinné informácie:

 • e-mailová adresa
 • krstné meno a priezvisko
 • heslo (vybrané samostatne)

Tieto údaje používame na správu vášho zákazníckeho účtu a na vytvorenie faktúr.

Okrem toho môžete do svojho zákazníckeho účtu zadať aj číslo mobilného telefónu, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade omeškania alebo zmeny cesty (voliteľné).

Môžete sa tiež rozhodnúť uložiť nasledujúce dodatočné údaje do svojho zákazníckeho účtu (voliteľné):

 • titul
 • dátum narodenia
 • adresa (PSČ, mesto a krajina),
 • spôsoby platby

Tieto údaje sa používajú na správu vášho zákazníckeho účtu a na vystavovanie faktúr a môžu sa použiť aj na odosielanie personalizovaných odporúčaní na produkty (Doložka 2.1.4) a – ak ste sa na tento účel zaregistrovali – na zasielanie informačných bulletinov (Doložka 2.1.5).

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a), b) alebo f) nariadenia GDPR.

Ak ste dali svoj súhlas, takzvané trvalé súbory cookie sú uložené vo vašom zariadení s funkciou „zostať prihlásený“, ich účelom je zabezpečiť, aby ste sa počas nasledujúcich návštev našej webovej stránky nemuseli znova prihlasovať. Táto funkcia nie je dostupná, ak ste zakázali ukladanie takýchto súborov cookie v nastaveniach prehliadača.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Účet zákazníka (a teda aj vaše uložené osobné údaje) môžete kedykoľvek aktualizovať alebo odstrániť na svojom osobnom účte zákazníka.

2.1.7 Používanie súborov cookie, pluginov a iných služieb

Pri návšteve našej webovej stránky sa informácie na vašom termináli uložia vo forme súboru cookie (malé textové súbory). Ukladajú sa tu informácie o vašom používaní webovej stránky (identifikačné ID, dátum návštevy atď.). Používaním súborov cookie vám uľahčujeme používanie našej stránky s rôznymi funkciami služieb (napríklad rozpoznávanie predchádzajúcich návštev), a následne môžeme stránku lepšie prispôsobiť vašim potrebám.

Používanie technicky potrebných súborov cookie je založené na čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR. Naším oprávneným záujmom je poskytnúť vám špecifické funkcie našich webových stránok, zlepšiť ich a zaistiť bezpečnosť a integritu našich webových stránok.

Môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie a vymazaniu súborov cookie, ktoré už existujú, a to zmenou nastavení prehliadača. Funkcia pomocníka vo väčšine prehliadačov vám napovie, ako vykonať tieto nastavenia. Ak však súbory cookie neprijmete, funkcie služby internetovej ponuky môžu byť zhoršené. Preto vám odporúčame, aby ste si nechali funkciu súboru cookie zapnutú.

Komplexné informácie o tom, ako to vykonať, nájdete v rôznych prehliadačoch na mnohých webových stránkach: youronlinechoices, Network Advertising Initiative a/alebo Digital Advertising Alliance. Nájdete tu aj informácie o tom, ako môžete odstrániť súbory cookie z počítača, ako aj všeobecné informácie o súboroch cookie. Používame rôzne typy súborov cookie:

Prechodné súbory cookie, ktoré sú tiež známe ako súbory cookie v pamäti alebo „súbory cookie relácie“, sú súbory cookie, ktoré budú vymazané po opustení našej webovej stránky a zatvorení prehliadača. Napr. tieto súbory cookie zvyčajne ukladajú nastavenia jazyka alebo obsah objednávky.

Dlhodobé alebo trvalé súbory cookie zostávajú uložené aj po zatvorení prehliadača. To umožňuje napr. uloženie stavu prihlásenia alebo akýchkoľvek zadaných hľadaných výrazov. Takéto súbory cookie používame okrem iného na meranie dosahu alebo marketingové účely. Dlhodobé súbory cookie sa automaticky odstránia po uplynutí určeného obdobia, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Tieto súbory cookie však môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia vášho prehliadača.

Okrem „súborov cookie prvej strany“, ktoré sme nastavili ako prevádzkovateľov spracúvania údajov, sa používajú aj „súbory cookie tretích strán“, ktoré ponúkajú iní poskytovatelia.

Ako súčasť správy súhlasu (banner so súhlasom) vám dávame možnosť rozhodnúť sa medzi používaním súborov cookie a používaním porovnateľných technológií. Podrobný prehľad s podrobnými informáciami o používaných službách a prístupe k nastaveniam vášho súhlasu vrátane možnosti odvolania súhlasu nájdete tu.

2.1.8 Strojové učenie a dynamická adaptácia webového sídla/aplikácie

Na optimalizáciu a automatizáciu našich procesov používame strojové učenie. Ide tu o výučbu logiky rozhodovania systému podľa prípadov použitia, t. j. systém sa môže učiť z minulosti a používať algoritmy na vývoj štatistických modelov, ktoré možno použiť na podobné úlohy v budúcnosti.

Strojové učenie využívame napríklad v zabezpečenom a zaheslovanom modeli na rýchle a jednoduché vypracovanie cestovných ponúk individuálne prispôsobených pre vás. Na tento účel používame rámcové údaje, najmä ID používateľa, zodpovedajúcu históriu cestovania a vyhľadávania a IP adresu. 

Okrem toho používame údaje na automatické prispôsobenie nášho webového sídla a aplikácie, aby sme vám ponúkli čo najlepší zážitok. Môžeme napríklad použiť históriu vašich nákupov, aby sme vám ponúkli ďalšie služby (napr.: pridanie rezervácie sedadla, nákup ďalšej batožiny atď.) alebo vám pomohli na vašej používateľskej ceste (napr. ak máte v blízkej budúcnosti nadchádzajúci výlet, môžeme vás nasmerovať na sledovanie vášho autobusu v reálnom čase).

Na tento účel používame okrem rámcových údajov uvedených vyššie aj históriu nákupov a kontakty so spoločnosťou Flix prostredníctvom zákazníckeho servisu. Údaje sa saltujú a hashujú, aby sa tak zabezpečila ďalšia vrstva ochrany.     

Toto spracúvanie zakladáme na našom oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, keďže máme ekonomický záujem ponúknuť vám čo najvhodnejší zážitok. Výhodou je aj to, že namiesto štandardného odporúčania dostanete ponuku cesty šitú na mieru vašim potrebám alebo vás presmerujeme na služby, ktoré by boli prínosom pre vaše plánovanie, cestovanie a zážitky po ňom.

Ak by ste chceli namietať proti spracúvaniu vašich údajov na účely strojového učenia alebo dynamického prispôsobenia webového sídla/aplikácie, v súlade s právnymi ustanoveniami tak môžete urobiť kedykoľvek vznesením námietky na túto emailovú adresu data.protection@flixbus.com. Upozorňujeme však, že v takom prípade budete dostávať iba štandardné služby.

2.1.9 Prevencia podvodov

V záujme prevencie podvodných rezervácií spracúvame údaje týkajúce sa objednávok, napr. IP adresu, meno a e-mailovú adresu.

To je zákonné podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším oprávneným záujmom je zabrániť tomu, aby sme sa stali obeťou podvodu a utrpeli finančné straty.

V jednotlivých prípadoch sa po rezervácii môže rozhodnúť o zrušení na základe automatizovaného rozhodnutia. Logika tohto postupu je založená na súbore interných algoritmov, ktorý spracúva príslušné údajové body a poskytuje nám hodnotenia zhôd s rôznymi podvodnými modelmi alebo porovnáva údajové body s prahovými hodnotami a hodnotami typickými pre podvodné modely s cieľom zistiť podvodné rezervácie. Ak chcete proti tomuto rozhodnutiu namietať, vyjadriť vlastné stanovisko alebo požiadať o zásah inej osoby na strane prevádzkovateľa, odošlite e-mail na adresu data.protection@flixbus.com.

2.2 Služby zákazníkom

Keď sa obrátite na naše služby zákazníkom, budeme získavať osobné údaje, ktoré nám poskytnete z vašej vlastnej iniciatívy. Môžete nám ich napríklad poslať e-mailom, telefonicky alebo listom. Vaše osobné údaje budú použité iba na to, aby sme vás kontaktovali alebo na účely, na ktoré ste nám poskytli tieto údaje, napr. na spracúvanie vašich otázok, technickú správu alebo správu zákazníkov.

Tieto údaje (vrátane informácií o komunikačných prostriedkoch, ako je e-mailová adresa, telefónne číslo) sa poskytujú dobrovoľne. Tieto údaje používame na spracúvanie vašich záujmov, na plnenie právnych záväzkov v prípade potreby a na administratívne účely.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b), c) alebo f) nariadenia GDPR.

V prípade telefonickej otázky sa vaše údaje spracúvajú aj prostredníctvom telefónnych aplikácií a čiastočne aj prostredníctvom systému hlasového dialógu na podporu distribúcie a spracúvania otázok.

Pri našich službách zákazníkom používame externých poskytovateľov služieb zákazníkom ako sprostredkovateľov.

2.3 Prítomnosť na sociálnych médiách

Naša prítomnosť na sociálnych médiách (v súčasnosti: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). V rozsahu, v akom máme kontrolu nad spracúvaním vašich údajov, zabezpečujeme dodržiavanie platných predpisov o ochrane údajov.

Okrem nás sú za prítomnosť spoločnosti v zmysle nariadenia GDPR a iných nariadení o ochrane údajov zodpovedné nasledujúce osoby:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Írsko)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko)

Chceli by sme zdôrazniť, že vaše údaje môžu byť spracúvané mimo Európskej únie.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov z našej strany je Čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším legitímnym záujmom sú užitočné informácie a komunikácia.

Ďalšie informácie o právnych predpisoch ochrany údajov vo vzťahu k prítomnosti našej spoločnosti na sociálnych médiách nájdete tu:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4 Hlásenie na portáli Speakout@Flix (portál pre nahlasovanie)

Keď sa na nás obrátite prostredníctvom nášho portálu na oznamovanie nekalých praktík „Speakout@Flix“, získavame osobné údaje, ktoré nám poskytnete z vlastnej iniciatívy (napr. meno a e-mailová adresa). Hlásenie môžete podať prostredníctvom webového portálu alebo telefónu. 

Vaše osobné údaje sa použijú iba na spracúvanie vášho hlásenia a na potenciálne interné vyšetrovania vykonané po vašom hlásení.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Vaše údaje sa poskytujú dobrovoľne a všetky hlásenia môžete podávať anonymne. 

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR sme zo zákona povinní preniesť vaše údaje verejným orgánom, ak sa to vyžaduje. 

Náš webový portál používa ako spracovateľa externého poskytovateľa služieb (Convercent, Inc.).