§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Všeobecné obchodné a rezervačné podmienky

Stav: 04.04.2018

1 Rozsah platnosti

Všeobecné obchodné a špeciálne podmienky rezervovania platia pre použitie webových portálov a pre rezervovanie jázd od FlixBus.

2 Zmluvný partner

Zmluvným partnerom pre rezervovanie jázd (predavač lístkov) a použitie webových portálov je FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, ďalej uvádzaná ako FlixMobility.

3  Komerčné využitie webového portálu

3.1 Stránky pre porovnanie cien môžu uzavrieť písomnú zmluvu s FlixMobility, ktorá im umožní získavať, spracovať a zverejňovať ceny ako aj cestovné poriadky FlixMobility.

3.2 Nie je dovolené používať webové portály FlixMobility pre nie-súkromné alebo komerčné žiadosti. Použiť automatizované systémy na extrahovanie údajov z tejto webovej stránky na komerčné využitie („Screen Scraping“) je zakázané. FlixMobility si vyhradzuje právo príslušne stíhať porušenie tohoto zákazu.

4 Platba a poukážky

4.1 Cestovné lístky sa môžu podľa rezervačného miesta zaplatiť rôznymi spôsobmi platby:

  • Na internete: PayPal, dlhopis, kreditná karta (Mastercard/Visa/Amex), okamžitý prevod, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Pri každom rezervovaní si vyhradzujeme si právo neponúkať určité spôsoby platby a odkázať na iné spôsoby platby.
  • Na palube vozidiel: V hotovosti.
  • Na predajných miestach / v cestovných kanceláriách: Všetky agentúrou ponúkané platobné prostriedky, v každom prípade ale platba v hotovosti.
  • Telefonicky: Kreditná karta (Mastercard/Visa/Amex) ako aj dlhopis pre zákazníkov s bydliskom v Nemecku.
4.2 Špeciálne podmienky pri platbe s kreditnou kartou:

4.2.2.1 Zakúpenie s kreditnou kartou

4.2.2.2 Pri platbe s kreditnou kartou sa platba stiahne z účtu zákazníka s ukončením rezervovania. Platbou s kreditnou kartou už pri rezervovaní dáva zákazník pokyn ním používanému úverovému inštitútu, aby FlixMobility alebo niektorému ním poverenému subjektu v prípade stornovania rezervácie na požiadanie oznámil meno zákazníka a jeho úplnú adresu, aby si FlixMobility mohla uplatniť svoje pohľadávky voči zákazníkovi.

4.2.2.3 Skutočné bankové poplatky, ktoré v prípade stornovania rezervácie pri platbe s kreditnou kartou vzniknú, musí znášať cestujúci. Naviac vzniknú príp. poplatky za storno. Cestujúci bude mať možnosť preukázať, že stornom vznikli nižšie alebo nevznikli žiadne náklady. Pri stornách z platby s kreditnou kartou môže dôjsť k prechodnému alebo trvalému zablokovaniu zákazníka.

4.2.3 Po bezvýsledných upomienkach zo strany FlixMobility sa pohľadávky odovzdajú na ďalšie spracovanie niektorému externému poskytovateľovi služieb. FlixMobility môže tomuto externému poskytovateľovi služieb za tým účelom poskytnúť všetky potrebné osobné údaje.

4.2.4 Započítanie; právo zadržania

4.2.4.1 Zákazníkovi prináleží právo započítania len keď sú jeho protinároky právoplatne stanovené alebo nemáme proti nim námietky alebo sme ich uznali. Okrem toho má právo na zadržanie len ak a pokiaľ jeho protinárok spočíva na rovnakom zmluvnom pomere.

4.2.4.2 Ak je zákazník voči nám s nejakými platobnými záväzkami v omeškaní, tak sa všetky existujúce pohľadávky z rovnakého zmluvného pomeru stávajú okamžite splatnými.

4.2.5 Poplatky za platbu

4.2.5.1 V online obchode uvedená celková cena za lístok obsahuje v prípade potreby kvôli vami zvolenému spôsobu platby zo strany tretích ponúkajúcich uplatňované poplatky za platbu, ktoré musíte vy znášať ako aj zákonnú DPH.

4.2.5.2 Zákazníci, ktorí si zvolia spôsob platby s povinným poplatkom za platbu, musia zaplatiť poplatok 2,1% s prirátaním DPH z celkovej hodnoty nákupného košíka. V každej krajine je k dispozícii aspoň jeden bezplatný a bežný spôsob platby.

4.3 Preplatenie dlhopisov:

4.3.1 Za jedno rezervovanie sa môže preplatiť maximálne jeden dlhopis. Dlhopisy sa môžu preplatiť len online alebo v našich predaných agentúrach.

Dlhopisy s monetárnou hodnotou, tzv. hodnotové dlhopisy, sa môžu započítať na celý tovarový košík.

Percentuálne dlhopisy a dlhopisy vo forme voľného lístku sa môžu započítať len na čistú cenu za jazdu. Pre ďalšie servisné služby (napr. paušály servisu, prirážka za bicykle alebo batožinu) sa tieto nedajú započítať.

4.3.2 Pri prostredníctvom FlixMobility vykonávaných akciách s dlhopismi v rámci reklamných opatrení je prijímanie a použitie dlhopisu obmedzené na tri dlhopisy na jednu osobu. Ak by niektorá osoba chcela preplatenie viac ako troch dlhopisov z tej istej dlhopisovej akcie, môže FlixMobility stornovať tie rezervácie, ktoré sú nad rámec prvých troch dlhopisov. Od tohoto pravidla sa pri špeciálnych akciách môže urobiť odchýlka.

4.3.3 Dlhopisy, ktoré boli vystavené bezodplatne v rámci reklamnej akcie alebo z kulancie, prepadnú s prvým procesom rezervovania.

4.3.4 Komerčné použitie, najmä ďalší predaj dlhopisov, je zakázané a FlixMobility ho bude sankcionovať zablokovaním lístka a / alebo nárokmi na náhradu škody.

4.3.5 Vyplatenie kreditu dlhopisu v hotovosti je vylúčené.

4.3.6 V prípade podvodu, pokusu o oklamanie alebo podozrenia z nejakých iných ilegálnych aktivít v súvislosti s nákupom dlhopisov ako darov alebo s preplatením dlhopisu alebo prenesením dlhopisu na inú osobu, je FlixMobility oprávnená uzavrieť príslušné účty zákazníkov a/alebo požadovať niektorý alternatívny spôsob platby a/alebo dlhopisy zablokovať. Neexistuje žiadny nárok na zrušenie alebo vyplatenie dotknutých dlhopisov.

4.3.7 V prípade podvodu, pokusu o oklamanie alebo podozrenia z nejakých iných ilegálnych aktivít v súvislosti s nákupom dlhopisov ako darov alebo s preplatením dlhopisu alebo prenesením dlhopisu na inú osobu, je FlixMobility oprávnená stornovať cestovné lístky, ktoré boli celkom alebo čiastočne zaplatené prostredníctvom vyplatenia takéhoto dlhopisu.

4.4 Vyplatenie dlhopisového kódu Interflix

4.4.1 Za jedno rezervovanie sa môže preplatiť maximálne jeden dlhopis. Dlhopisové kódy sa do 48 hodín aktivujú automaticky a môžu sa dať vyplatiť len v našich partnerských agentúrach.

4.4.2 Dlhopisové kódy sú platné tri mesiace.

4.4.3 Rezervovať sa môže len priamy spoj, s výnimkou ciest tam a späť. Miesto odjazdu nemusí byť cieľovým miestom.

4.4.4 Dlhopisy sú viazané na určitú osobu a nemôžu sa prenášať na inú osobu.

4.4.5 Zmeny rezervácie sa môžu urobiť výlučne cez zákaznícky servis. Stornovanie je vylúčené.

4.4.6 Komerčné použitie, najmä ďalší predaj dlhopisových kódov, je zakázané a FlixMobility ho bude sankcionovať zablokovaním lístka a / alebo nárokmi na náhradu škody.

4.4.7 Vyplatenie kreditu dlhopisu v hotovosti je vylúčené.

4.4.8 Každá jazda, ktorá sa rezervuje cez dlhopis, prebehne osobitne a oddelene od ostatných jázd.

4.4.9 Cestujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní. Odstúpenie sa musí prehlásiť písomne.

4.5 Cenové akcie

4.5.1 Cenové akcie, ktoré FlixMobility GmbH vykoná v rámci marketingových aktivít a kúpa zľavnených lístkov, sú obmedzené na 3 lístky na osobu. Ak osoba v rámci tej istej cenovej akcie získa viac ako 3 lístky, môže FlixMobility GmbH stornovať všetky rezervácie, ktoré idú nad rámec prvých 3 lístkov. Od tohoto pravidla sa môže pri špeciálnych ponukách upustiť.

4.5.2 Komerčné využitie, najmä ďalší predaj lístkov, je neprípustné a FlixMobility GmbH ho bude sankcionovať zablokovaním lístkov a/alebo uplatnením nárokov na náhradu škody.

4.5.3 V prípade podvodu, pokusu o oklamanie alebo podozrenia z nejakých iných ilegálnych aktivít v súvislosti s nákupom, odvolaním alebo prenesením lístkov si FlixMobility vyhradzuje právo uzavrieť príslušný účet zákazníka a/alebo požadovať alternatívny spôsob platby a/alebo cestovné lístky zneplatniť. FlixMobility GmbH neuzná žiadne nároky na uznanie alebo vrátenie dotknutého cestovného lístka.

4.5.4 V prípade podvodu, pokusu o oklamanie alebo podozrenia z nejakých iných ilegálnych aktivít v súvislosti s nákupom, odvolaním alebo prenesením lístkov si FlixMobility vyhradzuje právo stornovať lístky, ktoré boli celkom alebo čiastočne získané cestou vrátenia cestovného lístka.

4.5.5 V rámci jednej ponuky získané lístky, pre ktoré po uplynutí ponuky platia iné podmienky, sa musia získať za plnú cenu, ktorá platí v deň jazdy/platnosti lístka.

5 Stornovanie

5.1 Stornovanie sa môže urobiť buď novým rezervovaním iného lístka (stornovanie s novou rezerváciou) alebo nepoužitím lístka s nasledujúcou náhradou podľa 5.6. Zmena alebo stornovanie rezervácie u vodiča nie je možné.

5.2 Stornovanie s novou rezerváciou (napr. trasa, čas odjazdu, dátum cesty) sa môže urobiť výlučne na webových stránkach FlixBus alebo prostredníctvom partnerských agentúr a predajných miest lístkov u spoločnosti Flix až do 15 minút pred plánovaným časom odjazdu. Cesta tam a späť sa považuje za jednu rezerváciu.

5.3 V prípade stornovania s novou rezerváciou sa vystaví tzv. stornovací dlhopis. Tento stornovací dlhopis je platný 12 mesiacov a oprávňuje cestujúceho urobiť v rámci tejto doby novú rezerváciu vo výške hodnoty dlhopisu. Ak cena novej rezervácie presahuje hodnotu dlhopisu, musí sa rozdiel ceny zaplatiť. Aj je nižšia než hodnota dlhopisu, zostáva zvyšná suma stornovacieho dlhopisu zachovaná a môže sa použiť, resp. spotrebovať pri nejakej inej rezervácii. Pri časovo obmedzených akciových ponukách sa môžu urobiť odchýlky od týchto pravidiel. Podrobnejšie to upravujú zvláštne na webových portáloch vyvolateľné akciové podmienky.

5.4 Na jedno stornovanie s novou rezerváciou sa vyrubí jeden poplatok za storno za stornovanú jazdu a za jedného cestujúceho. Stornovací dlhopis sa vystaví vo výške ceny lístka s odpočítaním nákladov za stornovanie. V prípade zmeny mena cestujúceho sa musí zaplatiť rozdiel, ak medzičasom cena za jazdu narástla. Zmena telefónneho čísla je bezplatná.

5.5 Ak sa pri rezervácii použije stornovací dlhopis, aj pre novú jazdu platia pravidlá a podmienky pre stornovania.

5.6 Ak sa lístok, pre ktorý sú spoločnosti Flix prepravcami, nepoužije na jazdu, vyplatí sa cena za prepravu na žiadosť pri predložení lístka s odpočítaním odmeny za spracovanie vo výške 15 € na jazdu a cestujúceho, pokiaľ cestujúci nemôže preukázať, že ku škode nedošlo alebo k nej došlo v menšej výške. Dôkazné bremeno pre nepoužitie lístka nesie cestujúci. Na osobu a jazdu sa vytvorí jeden lístok. Spoje s prestupom sa považujú za jednu jazdu. Žiadosť je možná bez určenia formy. Musí sa podať na FlixMobility alebo FlixBus DACH, napr. poštou na FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80635 München alebo na FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Odmena za spracovanie sa zníži na sumu 2 € na jazdu a cestujúceho s pripočítaním prípadného poplatku za prevod, pokiaľ je prepravcom FlixMobility GmbH alebo FlixBus DACH GmbH a keď sa žiadosť podá bezodkladne, najneskôr do jedného týždňa po uplynutí platnosti lístka.

5.7 Všetky horeuvedené platby za spracovanie, poplatky za stornovanie a prípadný poplatok za prevod sa neuplatnia, keď nárok na ich zaplatenie vznikne na základe okolností, za ktoré nesie zodpovednosť FlixMobility GmbH alebo spoločnosti Flix. Dobropis odmeny za prepravu s odpočítaním prípadnej odmeny za spracovanie ako aj prípadných poplatkov za prevod sa urobí výlučne na účet, ktorý zákazník uvedie pri objednávke a pri platbe s kreditnou kartou na jeho účet kreditnej karty.

6 Miesto súdu

Miestom súdu pre v registri registrovaných obchodníkov, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú žiadne všeobecné miesto súdu v tuzemsku ako aj pre fyzické osoby, ktoré po uzavretí zmluvy o preprave preložili svoje bydlisko alebo adresu na ktorej sa zvyčajne zdržiavajú, do zahraničia, ktorých bydlisko alebo miesto zvyčajného pobytu v čase podania žaloby nie je známe, je Mníchov.

7 Neúčinnosť niektorých ustanovení

Ak by niektoré ustanovenia týchto všeobecných a špeciálnych podmienok prepravy boli alebo sa stali celkom alebo čiastočne neúčinnými alebo nulitnými, nedotkne sa to zásadne účinnosti zmluvy o preprave v ostatných veciach.

 

II Odlišné ustanovenia podľa krajiny

1.  Švédsko
  • k 4.1: Vo Švédsku sa na palube vozidiel akceptujú len platby kartou (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Okrem toho sa vo Švédsku dá získať lístok u vodiča autobusu s mobilnými platobnými systémami na báze NFC. (napr. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
2.  Poľsko
  • k 4.2.4.1 a 4.2.4.2: Tieto ustanovenia sa vôbec neuplatňujú pre spoje, ktoré vykonáva FlixBus Polska sp. z.o.o.
  • k 5.4: Pre spoje, ktoré vykonáva FlixBus Polska sp. z.o.o, sa neuplatňuje žiadny poplatok za stornovanie.
  • k 5.6: Pre spoje, ktoré vykonáva FlixBus Polska sp. z.o.o, sa neuplatňuje žiadny poplatok za spracovanie.
3. Česká republika
  • Čo sa týka bodu 5.4: Poplatok za zrušenie sa nebude vzťahovať na cestovné zaplatené v českých korunách.
  • Čo sa týka bodu 6: Akýkoľvek prípadný spor medzi spoločnosťou  FlixBus CZ s. r. o. a cestujúcim sa bude konať na súde v  Českej republike.