I. Všeobecné obchodné a rezervačné podmienky

Stav: 16.05.2023

1 Rozsah platnosti

1.1 Všeobecné obchodné podmienky a osobitné podmienky rezervácie sa vzťahujú na používanie webových portálov spoločnosti FlixBus (vrátane mobilnej aplikácie, ktorá je určená pre zákazníkov navštevujúcich tieto webové portály) a na rezerváciu ciest v spoločnosti FlixBus.

1.2 Upozorňujeme, že tieto všeobecné obchodné podmienky a osobitné podmienky rezervácie sa nevzťahujú na nasledujúce veci, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky:

a) spoločnosť FlixBus na svojich webových portáloch umožňuje aj uvedenie a rezerváciu služieb pozemnej dopravy tretích strán, ktoré ponúkajú dopravcovia tretích strán, ktorí sú oprávnení spoločnosťou FlixBus zverejňovať a zobrazovať určité cesty na svojich webových portáloch, pre ktoré spoločnosť FlixBus nie je zmluvným partnerom v súvislosti s rezerváciou cestovných lístkov („ponuka dopravcu White Label“). Tieto ponuky nepredstavujú rezerváciu ciest v spoločnosti FlixBus, keďže v súvislosti s týmito ponukami spoločnosť FlixBus umožňuje rezerváciu ponúk dopravcu White Label iba prostredníctvom webovej stránky na adrese booking.flixbus.com alebo v podobe mobilnej aplikácie, ktorá je určená pre zákazníkov navštevujúcich túto webovú stránku (spolu ďalej len „platforma White Label“). Uplatniteľnosť ponuky dopravcu White Label bude v priebehu procesu rezervácie označená presmerovaním z webových portálov spoločnosti FlixBus na platformu White Label. Prístup zákazníkov k platforme White Label a podmienky služieb poskytovaných spoločnosťou FlixBus a jej partnermi v súvislosti s rezerváciou ponuky dopravcu White Label na platforme White Label upravujú samostatné obchodné podmienky platformy White Label;

b) podmienky v súvislosti s prepravou cestujúcich sa riadia samostatnými podmienkami, ktoré závisia od príslušného zmluvného dopravcu. Príslušný zmluvný dopravca („dopravca“) a príslušné podmienky prepravy („obchodné podmienky dopravcu“) budú uvedené v priebehu procesu vyhľadávania a rezervácie.

2 Zmluvný partner

Zmluvným partnerom pre rezervovanie jázd (predavač lístkov) a použitie webových portálov je Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, ďalej uvádzaná ako Flix.

3  Komerčné využitie webového portálu

3.1 Stránky pre porovnanie cien môžu uzavrieť písomnú zmluvu s Flix, ktorá im umožní získavať, spracovať a zverejňovať ceny ako aj cestovné poriadky Flix.

3.2 Nie je dovolené používať webové portály Flix pre nie-súkromné alebo komerčné žiadosti. Použiť automatizované systémy na extrahovanie údajov z tejto webovej stránky na komerčné využitie („Screen Scraping“) je zakázané. Flix si vyhradzuje právo príslušne stíhať porušenie tohoto zákazu.

4 Platba a poukážky

4.1 Cestovné lístky sa môžu podľa rezervačného miesta zaplatiť rôznymi spôsobmi platby:

 • Na internete: PayPal, dlhopis, kreditná karta (Mastercard/Visa/Amex), okamžitý prevod, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Pri každom rezervovaní si vyhradzujeme si právo neponúkať určité spôsoby platby a odkázať na iné spôsoby platby.
 • Na palube vozidiel: V hotovosti.
 • Na predajných miestach / v cestovných kanceláriách: Všetky agentúrou ponúkané platobné prostriedky, v každom prípade ale platba v hotovosti. Ak sa predajné miesto nachádza v prepravnom vozidle, spôsoby platby môžu byť obmedzené len na platbu v hotovosti alebo kreditnou kartou.

4.2 Špeciálne podmienky pri platbe s kreditnou kartou:

4.2.1 Pri platbe s kreditnou kartou sa platba stiahne z účtu zákazníka s ukončením rezervovania. Platbou s kreditnou kartou už pri rezervovaní dáva zákazník pokyn ním používanému úverovému inštitútu, aby Flix alebo niektorému ním poverenému subjektu v prípade stornovania rezervácie na požiadanie oznámil meno zákazníka a jeho úplnú adresu, aby si Flix mohla uplatniť svoje pohľadávky voči zákazníkovi.

4.2.2 Skutočné bankové poplatky, ktoré v prípade stornovania rezervácie pri platbe s kreditnou kartou vzniknú, musí znášať cestujúci. Naviac vzniknú príp. poplatky za storno. Cestujúci bude mať možnosť preukázať, že stornom vznikli nižšie alebo nevznikli žiadne náklady. Pri stornách z platby s kreditnou kartou môže dôjsť k prechodnému alebo trvalému zablokovaniu zákazníka.

4.3 Po bezvýsledných upomienkach zo strany Flix sa pohľadávky odovzdajú na ďalšie spracovanie niektorému externému poskytovateľovi služieb. Flix môže tomuto externému poskytovateľovi služieb za tým účelom poskytnúť všetky potrebné osobné údaje.

4.4 Započítanie; právo zadržania

4.4.1 Zákazníkovi prináleží právo započítania len keď sú jeho protinároky právoplatne stanovené alebo nemáme proti nim námietky alebo sme ich uznali. Okrem toho má právo na zadržanie len ak a pokiaľ jeho protinárok spočíva na rovnakom zmluvnom pomere.

4.4.2 Ak je zákazník voči nám s nejakými platobnými záväzkami v omeškaní, tak sa všetky existujúce pohľadávky z rovnakého zmluvného pomeru stávajú okamžite splatnými.

4.5 Poplatky za platbu

4.5.1 V online obchode uvedená celková cena za lístok obsahuje v prípade potreby kvôli vami zvolenému spôsobu platby zo strany tretích ponúkajúcich uplatňované poplatky za platbu, ktoré musíte vy znášať ako aj zákonnú DPH.

4.5.2 Pre zákazníkov, ktorí si vyberajú spôsob platenia poplatkov, platí poplatok za platbu (plus DPH) zodpovedajúci percentu z celkovej hodnoty nákupného košíka. V každej krajine je k dispozícii aspoň jeden bezplatný a bežný spôsob platby.

4.6 Preplatenie dlhopisov:

4.6.1 Za jedno rezervovanie sa môže preplatiť maximálne jeden dlhopis. Dlhopisy sa môžu preplatiť len online alebo v našich predaných agentúrach.

Dlhopisy s monetárnou hodnotou, tzv. hodnotové dlhopisy, sa môžu započítať na celý tovarový košík.

Percentuálne dlhopisy a dlhopisy vo forme voľného lístku sa môžu započítať len na čistú cenu za jazdu. Pre ďalšie servisné služby (napr. paušály servisu, prirážka za bicykle alebo batožinu) sa tieto nedajú započítať.

4.6.2 Pri prostredníctvom Flix vykonávaných akciách s dlhopismi v rámci reklamných opatrení je prijímanie a použitie dlhopisu obmedzené na tri dlhopisy na jednu osobu. Ak by niektorá osoba chcela preplatenie viac ako troch dlhopisov z tej istej dlhopisovej akcie, môže Flix stornovať tie rezervácie, ktoré sú nad rámec prvých troch dlhopisov. Od tohoto pravidla sa pri špeciálnych akciách môže urobiť odchýlka.

4.6.3 Dlhopisy, ktoré boli vystavené bezodplatne v rámci reklamnej akcie alebo z kulancie, prepadnú s prvým procesom rezervovania.

4.6.4 Komerčné použitie, najmä ďalší predaj dlhopisov, je zakázané a Flix ho bude sankcionovať zablokovaním lístka a / alebo nárokmi na náhradu škody.

4.6.5 Vyplatenie kreditu dlhopisu v hotovosti je vylúčené.

4.6.6 V prípade podvodu, pokusu o oklamanie alebo podozrenia z nejakých iných ilegálnych aktivít v súvislosti s nákupom dlhopisov ako darov alebo s preplatením dlhopisu alebo prenesením dlhopisu na inú osobu, je Flix oprávnená uzavrieť príslušné účty zákazníkov a/alebo požadovať niektorý alternatívny spôsob platby a/alebo dlhopisy zablokovať. Neexistuje žiadny nárok na zrušenie alebo vyplatenie dotknutých dlhopisov.

4.6.7 V prípade podvodu, pokusu o oklamanie alebo podozrenia z nejakých iných ilegálnych aktivít v súvislosti s nákupom dlhopisov ako darov alebo s preplatením dlhopisu alebo prenesením dlhopisu na inú osobu, je Flix oprávnená stornovať cestovné lístky, ktoré boli celkom alebo čiastočne zaplatené prostredníctvom vyplatenia takéhoto dlhopisu.

4.7 Vyplatenie dlhopisového kódu Interflix

4.7.1 Za jedno rezervovanie sa môže preplatiť maximálne jeden dlhopis. Dlhopisové kódy sa do 48 hodín aktivujú automaticky a môžu sa dať vyplatiť len v našich partnerských agentúrach.

4.7.2 Dlhopisové kódy sú platné tri mesiace.

4.7.3 Rezervovať sa môže len priamy spoj, s výnimkou ciest tam a späť. Miesto odjazdu nemusí byť cieľovým miestom.

4.7.4 Dlhopisy sú viazané na určitú osobu a nemôžu sa prenášať na inú osobu.

4.7.5 Zmeny rezervácie sa môžu urobiť výlučne cez zákaznícky servis. Stornovanie je vylúčené.

4.7.6 Komerčné použitie, najmä ďalší predaj dlhopisových kódov, je zakázané a Flix ho bude sankcionovať zablokovaním lístka a / alebo nárokmi na náhradu škody.

4.7.7 Vyplatenie kreditu dlhopisu v hotovosti je vylúčené.

4.7.8 Každá jazda, ktorá sa rezervuje cez dlhopis, prebehne osobitne a oddelene od ostatných jázd.

4.7.9 Cestujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní. Oznámenie o odstúpení je potrebné predložiť v textovej forme.

4.8 Cenové akcie

4.8.1 Cenové akcie, ktoré Flix SE vykoná v rámci marketingových aktivít a kúpa zľavnených lístkov, sú obmedzené na 3 lístky na osobu. Ak osoba v rámci tej istej cenovej akcie získa viac ako 3 lístky, môže Flix SE stornovať všetky rezervácie, ktoré idú nad rámec prvých 3 lístkov. Od tohoto pravidla sa môže pri špeciálnych ponukách upustiť.

4.8.2 Komerčné využitie, najmä ďalší predaj lístkov, je neprípustné a Flix SE ho bude sankcionovať zablokovaním lístkov a/alebo uplatnením nárokov na náhradu škody.

4.8.3 V prípade podvodu, pokusu o oklamanie alebo podozrenia z nejakých iných ilegálnych aktivít v súvislosti s nákupom, odvolaním alebo prenesením lístkov si Flix vyhradzuje právo uzavrieť príslušný účet zákazníka a/alebo požadovať alternatívny spôsob platby a/alebo cestovné lístky zneplatniť. Flix SE neuzná žiadne nároky na uznanie alebo vrátenie dotknutého cestovného lístka.

4.8.4 V prípade podvodu, pokusu o oklamanie alebo podozrenia z nejakých iných ilegálnych aktivít v súvislosti s nákupom, odvolaním alebo prenesením lístkov si Flix vyhradzuje právo stornovať lístky, ktoré boli celkom alebo čiastočne získané cestou vrátenia cestovného lístka.

4.8.5 V rámci jednej ponuky získané lístky, pre ktoré po uplynutí ponuky platia iné podmienky, sa musia získať za plnú cenu, ktorá platí v deň jazdy/platnosti lístka.

5 Stornovanie a zmena rezervácie

5.1 Zmena rezervácie predpokladá stornovanie predchádzajúcej jazdy. Stornovanie sa môže uskutočniť buď pred odjazdom podľa bodov 5.2 až 5.5, alebo po nevyužití lístka podľa bodu 5.6. Zmena alebo stornovanie rezervácie u vodiča nie sú možné.

5.2 Stornovanie s novou rezerváciou možno urobiť výlučne na webových stránkach FlixBus alebo prostredníctvom partnerských agentúr a predajných miest lístkov v spoločnostiach Flix až do 15 minút pred plánovaným časom odjazdu. Cesta tam a späť sa považuje za jednu rezerváciu.

5.3 V prípade zrušenia rezervácie bude vystavený tzv. storno voucher. Tento voucher je platný po dobu 12 mesiacov od jeho vystavenia a oprávňuje cestujúceho vykonať v tomto období novú rezerváciu vo výške hodnoty voucheru. Ak cena novej rezervácie presahuje hodnotu dobropisu, musí sa rozdiel ceny doplatiť. Ak je nižšia než hodnota dobropisu, zostáva zvyšná suma stornovacieho dobropisu zachovaná a môže sa použiť, resp. spotrebovať pri nejakej inej rezervácii. Pri časovo obmedzených akciových ponukách sa môžu vykonať odchýlky od týchto pravidiel. Podrobnejšie to upravujú osobitné podmienky vyvolateľné na webových portáloch.

5.4 Na jedno stornovanie s novou rezerváciou bude vyrubený jeden storno poplatok za stornovanú jazdu a za jedného cestujúceho. Storno-dobropis bude vystavený vo výške ceny lístka po odrátaní nákladov na proces stornovania. V prípade zmeny mena cestujúceho sa musí uhradiť rozdiel, ak sa medzičasom zvýši cena za prepravu. Zmena telefónneho čísla je bezplatná.

5.5 Ak sa na rezerváciu použije storno kupón, rovnaké podmienky pre storno sa vzťahujú aj na novú cestu.

5.6 Ak cestovný lístok, pri ktorom sú prepravcami spoločnosti FlixCompanies, nebude použitý na cestu, cestovné bude vrátené po predložení cestovného lístka za poplatok za spracovanie na jednu cestu a cestujúceho, ak cestujúci nedokáže, že mu vznikla škoda alebo škody za nižšiu sumu. Dôkazné bremeno, že lístok nebol použitý, je na cestujúcom. Lístky sa generujú pre každú osobu a každú cestu. Spojenia s prestupmi (prepojeniami) sa považujú za jednu cestu.  Žiadosť môže byť podaná neformálne do 3 mesiacov. Treba ju zaslať spoločnosti Flix alebo FlixBus DACH, poštové adresy sú Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich alebo FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Poplatok za spracovanie sa zníži na sumu 2 EUR (alebo sumu zodpovedajúcu príslušnej mene) na cestujúceho a cestu plus poplatky za bankový prevod, ak je dopravcom spoločnosť Flix SE alebo FlixBus DACH GmbH a ak je žiadosť podaná bezodkladne najneskôr do týždňa po uplynutí platnosti lístka. Suma poplatku za spracovanie je preto založená na omeškaní po odchode, keď bola podaná žiadosť o vrátenie platby. Bod 5.6 sa nevzťahuje na lístky vydané spoločnosťou FlixTrain GmbH. 

5.7 Všetky horeuvedené platby za spracovanie, poplatky za stornovanie a prípadný poplatok za prevod sa neuplatnia, keď nárok na ich zaplatenie vznikne na základe okolností, za ktoré nesie zodpovednosť Flix SE alebo FlixCompanies. Dobropis odmeny za prepravu s odpočítaním prípadnej odmeny za spracovanie ako aj prípadných poplatkov za prevod sa urobí výlučne na účet, ktorý zákazník uvedie pri objednávke a pri platbe s kreditnou kartou na jeho účet kreditnej karty.

5.8 Odchýlky od pravidiel stornovania v akýchkoľvek podmienkach dopravcu sa neuplatňujú.

6 Miesto súdu

Miestom súdu pre v registri registrovaných obchodníkov, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú žiadne všeobecné miesto súdu v tuzemsku ako aj pre fyzické osoby, ktoré po uzavretí zmluvy o preprave preložili svoje bydlisko alebo adresu na ktorej sa zvyčajne zdržiavajú, do zahraničia, ktorých bydlisko alebo miesto zvyčajného pobytu v čase podania žaloby nie je známe, je Mníchov.

7 Neúčinnosť niektorých ustanovení

Ak by jednotlivé ustanovenia v rámci týchto všeobecných obchodných podmienok a osobitných podmienok rezervácie boli alebo sa stali úplne alebo čiastočne neúčinnými alebo neplatnými, v zásade to neohrozuje účinnosť zmluvy ako celku.
 

II Odlišné ustanovenia podľa krajiny

1.  Švédsko

 • Čo sa týka bodu 4.1: Vo Švédsku sa na palube vozidiel akceptujú len platby kartou (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Okrem toho sa vo Švédsku dá získať lístok u vodiča autobusu s mobilnými platobnými systémami na báze NFC. (napr. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Poľsko

 • Čo sa týka bodu 4.1: Vo vozidlách a v systéme BLIK prevádzkovanom spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o. sa prijímajú len platby kartou (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express).
 • Čo sa týka bodu 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Tieto ustanovenia sa vôbec neuplatňujú pre spoje, ktoré vykonáva FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • Čo sa týka bodu 5.1: Storno nie je možné uskutočniť nepoužitím lístka a požiadaním o následnú refundáciu za spojenia zabezpečované spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o. alebo akýmkoľvek dopravcom so sídlom v Poľsku.
 • Čo sa týka bodu 5.4: Storno poplatok sa nevzťahuje na spoje prevádzkované spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o. alebo akýmkoľvek dopravcom so sídlom v Poľsku.

3. Česká republika

 • Čo sa týka bodu 5.4: Poplatok za zrušenie sa nebude vzťahovať na cestovné zaplatené v českých korunách.
 • Čo sa týka bodu 6: Akýkoľvek prípadný spor medzi spoločnosťou  FlixBus CZ s. r. o. a cestujúcim sa bude konať na súde v  Českej republike.

4. Spojené kráľovstvo

 • Čo sa týka bodu 5.6: Vrátenie cestovného lístka po uplynutí jeho platnosti sa nevzťahuje na spoje prevádzkované spoločnosťou FlixBus UK Limited alebo akýmkoľvek dopravcom so sídlom v Spojenom kráľovstve.

5. Francúzsko

 • Čo sa týka bodu 5.6: Náhrada cestovných lístkov po uplynutí platnosti cestovného lístka sa nevzťahuje na spojenia na území Francúzska prevádzkované spoločnosťou FlixBus France SARL alebo akýmkoľvek dopravcom so sídlom vo Francúzsku.

6. Portugalsko

 • Čo sa týka bodu 5.6: Náhrada cestovných lístkov po uplynutí platnosti cestovného lístka sa nevzťahuje na spojenia na území Portugalska prevádzkované spoločnosťou FlixBus Portugal Unipessoal LDA alebo akýmkoľvek dopravcom so sídlom v Portugalsku.

7. Ukrajina

 • Čo sa týka bodu 4.5.1: Celková cena lístka uvedená v internetovom obchode zahŕňa všetky poplatky za platbu, ktoré účtuje poskytovateľ tretej strany (zo strany spoločnosti FlixBus) za spôsob platby, ktorý ste si vybrali a ktorý musíte zaplatiť vy, ako aj zákonnú daň z predaja.
  Bez ohľadu na to, čo je uvedené v tomto dokumente, celková cena uvedená v internetovom obchode, ktorú má zákazník zaplatiť, nesmie zahŕňať žiadne poplatky banky a/alebo finančnej inštitúcie zákazníka, ktoré môžu byť účtované dodatočne na základe príslušných zásad alebo právnych predpisov týkajúcich sa takejto banky/finančnej inštitúcie bez toho, aby spoločnosť FlixBus bola informovaná a zapojená, a to najmä vrátane dvojitej konverzie použitej príslušnou bankou/finančnou inštitúciou zákazníka. Zmluvné strany sa preto dohodli a potvrdzujú, že celková cena, ktorú má zákazník zaplatiť, môže byť účtovaná dodatočne a spoločnosť FlixBus nie je prepojená a nebude zodpovedná za žiadne takéto dodatočné poplatky.

8. Dánsko

 • Čo sa týka bodu 4.1: V Dánsku nie je k dispozícii predaj vo vozidle.