Ak máte ťažkosti s touto webovou stránkou, zavolajte nám na +421 233 418 321 alebo použite FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Spravova rezervácie

Rezervovanie nebolo nikdy také jednoduché

Storno

Dokedy môžem stornova svoju rezerváciu?

Rezerváciu môžete zruši do 15 minút pred odjazdom.

Platím za storno poplatok?

Ak svoju cestu zrušíte do 30 dní pred dátumom odjazdu, je storno bezplatné. Potom môžeme úètova poplatok za storno. Po zrušení rezervácie bude vystavená poukážka. Poukážka platí 12 mesiacov a vystavená je na cenu vašej rezervácie s prípadným odpoèítaným poplatkom za storno.

Změna a storno jízdenky

Zmena

Môžete zmeni tieto informácie vo svojej rezervácii:

  • Èas alebo destinácia cesty
  • Meno cestujúceho
  • Telefónne èíslo

*Keï chcete zmeni èas odjazdu alebo destináciu, musíte najprv stornova èas cesty, ktorú chcete zmeni. Potom dostanete poukážku v hodnote lístka zníženej o prípadné poplatky za storno. Túto poukážku môžete potom použi na rezerváciu novej cesty (do políèka poukážky zadáte èíslo poukážky a kliknete na tlaèidlo „Uplatni“). Poukážka platí 12 mesiacov.

Dokedy môžem zmeni svoju rezerváciu?

Rezerváciu môžete zmeni do 15 minút pred odjazdom.

Úètuje sa za zmenu rezervácie poplatok?

Za zmenu kontaktných údajov sa neúètuje poplatok. Bezplatná je tiež zmena mena cestujúceho, ak sa však cena lístka od rezervácie zvýšila, bude vám naúètovaný rozdiel v cene.

Na zmeny èasu odjazdu alebo destinácie cesty sa vzahujú pravidlá pre storno. Ak svoju cestu zmeníte menej ako 30 dní pred odjazdom, odpoèíta sa od hodnoty poukážky poplatok za storno.

Kde môžem stornova alebo zmeni svoju rezerváciu?