Zásady ochrany osobných údajov pre aplikáciu

V týchto zásadách (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) získate viac informácií o tom, ako sa vaše údaje spracúvajú a aké práva na ochranu osobných údajov máte pri využívaní aplikácie FlixBus: Cestovanie autobusom po Európe (ďalej tiež ako „aplikácia”) spoločnosti FlixBus.

Ďalšie právne informácie nájdete tu:

Podmienky rezervácie (TCB)
Prepravné podmienky (TCC)

1.    Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov (čl. 4(7) nariadenia GDPR) je:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mníchov
Telefón: +49 (0)30 300 137 300
E-mail: service@flixbus.de 
Ďalšie informácie o našej spoločnosti nájdete v právnom oznámení

2.    Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za ochranu údajov

Náš pracovník zodpovedný za ochranu údajov spoločnosti je vám kedykoľvek k dispozícii, aby odpovedal na všetky vaše otázky a ako kontaktná osoba vo veci ochrany údajov:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mníchov
E-mail: data.protection@flixbus.com
V prípade všeobecných otázok o spoločnosti FlixBus sa obráťte na service@flixbus.de.

3.    Právny základ spracúvania údajov 

Spracúvanie osobných údajov je povolené, ak je dodržaný aspoň jeden právny základ uvedený nižšie:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení, ktoré sa vykonávajú na žiadosť dotknutej osoby;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ podlieha (napr. zákonná povinnosť uchovávania údajov);
 • Čl. 6 odst. 1 písm. d) nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. e) nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; alebo
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ neprevažujú protikladné záujmy alebo práva dotknutej osoby (najmä, ak je dotknutá osoba dieťa). 

Pri spracúvaní z našej strany stanovujeme príslušný právny základ podľa Doložky 12. Spracúvanie môže byť tiež založené na viac ako jednom právnom základe.

4.    Kategórie prijímateľov

Za určitých podmienok prenášame vaše osobné údaje do našich dcérskych spoločností alebo osobné údaje z našich dcérskych spoločností sa prenášajú do našej spoločnosti v rozsahu, ktorý je prípustný.

Rovnako ako každá veľká spoločnosť, aj my využívame externých domácich a zahraničných poskytovateľov služieb na účely spracúvania našich obchodných transakcií a spoluprácu s partnerskými spoločnosťami doma aj v zahraničí. Patria sem napríklad:

 • prepravcovia (prehľad aktuálnych prepravcov nájdete tu)
 • poskytovatelia (IT) služieb
 • finančné inštitúcie a poskytovatelia platobných služieb
 • obchodní partneri
 • poskytovatelia služieb zákazníkom (interní/externí)
 • prevádzkovatelia obchodov
 • bezpečnostné spoločnosti
 • (cestovné) poisťovne
 • ďalší partneri zapojení do našich obchodných operácií (napr. audítori, banky, poisťovne, právnici, dozorné orgány, iné strany zapojené do akvizícií spoločnosti)

Poskytovatelia služieb a partnerské spoločnosti musia poskytnúť záruky, že uplatňujú vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo zákonné požiadavky a aby boli chránené práva dotknutých osôb.

Osobné údaje prenášame verejným orgánom a inštitúciám (napr. polícii, prokuratúre, dozorným orgánom), ak existuje príslušná povinnosť/povolenie.

Pre spracúvanie, ktoré vykonávame, uvádzame kategórie príjemcov údajov v Doložke 12.

5.    Požiadavky na prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci našich obchodných vzťahov môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám, ktoré sa môžu nachádzať aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), t. j. v tretích krajinách. 

Pokiaľ je to potrebné, budeme vás informovať o príslušných podrobnostiach o prenose do tretích krajín v súvislosti so spracúvaním, ktoré vykonávame. 

Európska komisia osvedčuje, že niektoré tretie krajiny majú ochranu údajov, ktorá je porovnateľná s normou EHP, a to prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti (zoznam týchto krajín a kópiu rozhodnutí o primeranosti si môžete stiahnuť z webovej stránky: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

V iných tretích krajinách, do ktorých sa môžu prenášať osobné údaje, však nemusí existovať trvale vysoká úroveň ochrany údajov z dôvodu nedostatku právnych ustanovení. V takom prípade zabezpečujeme, aby bola ochrana údajov adekvátne zaručená. 

To je možné napríklad prostredníctvom záväzných nariadení spoločnosti (ďalej len „záväzné firemné pravidlá“), štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie na ochranu osobných údajov, certifikátov a uznávaných kódexov správania.

Pokiaľ je to potrebné pre vašu rezerváciu a súvisiace poskytovanie a spracúvanie prepravných služieb, prenos osobných údajov do tretích krajín na to potrebných je povolený v súlade s čl. 49 odst. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tejto téme, obráťte sa na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

6.    Čas uchovávania a vymazanie údajov

Čas uchovávania získaných osobných údajov závisí od účelu, na ktorý údaje spracúvame. Údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie zamýšľaného účelu. 

V prípade spracúvania, ktoré vykonávame, uvádzame, ako dlho budeme údaje uchovávať. Ak nie je výslovne uvedený čas uchovávania nižšie, vaše osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako sa už nebude uplatňovať účel alebo právny základ uchovávania. 

Uchovávanie môže prebiehať aj po uplynutí určeného času v prípade (bezprostredného) právneho sporu s vami, alebo v prípade iniciovania iných súdnych konaní, alebo ak je uchovávanie stanovené zákonnými ustanoveniami, ktorým sa ako prevádzkovateľ riadime. Ak uplynie čas uchovávania stanovený zákonnými ustanoveniami, osobné údaje budú zablokované alebo vymazané, pokiaľ sa nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie a neexistuje na to právny základ

7.    Automatické rozhodovanie (vrátane profilovania)

Nemáme v úmysle používať akékoľvek osobné údaje získané od vás na akékoľvek procesy, ktoré zahŕňajú automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania). Ak budeme chcieť zaviesť tieto postupy, budeme vás o tom informovať samostatne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

8.    Žiadna povinnosť poskytovať osobné údaje

Uzavretie zmluvy s vami v zásade nezávisí od toho, či nám vopred poskytnete osobné údaje. V zásade nemáte zákonnú ani zmluvnú povinnosť poskytovať nám vaše osobné údaje. Ak nám však neposkytnete potrebné údaje, určité ponuky budeme vedieť poskytovať iba v obmedzenom rozsahu alebo vôbec. 

9.    Štatutárna povinnosť previesť určité údaje

Za určitých okolností môžeme podliehať špeciálnej štatutárnej alebo zákonnej povinnosti poskytovať osobné údaje tretím stranám, najmä verejným orgánom.

10.    Bezpečnosť údajov

Na zabezpečenie vašich údajov proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, čiastočnej alebo úplnej strate či zničeniu či proti neoprávnenému prístupu tretích strán používame vhodné technické a organizačné opatrenia, s prihliadnutím na najnovšie technológie, náklady na realizáciu a povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania, ako aj existujúce riziká porušenia ochrany údajov dotknutej osoby (vrátane pravdepodobnosti a účinku takejto udalosti). Naše bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujeme, pričom sa zohľadňuje technologický vývoj.

Na požiadanie vám radi poskytneme ďalšie informácie. V tejto veci sa obráťte na nášho pracovníka pre ochranu údajov alebo nášho vedúceho pracovníka pre informačnú bezpečnosť (CISO).

Kontaktné údaje:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mníchov
E-mail: it-security@flixbus.com

11.    Vaše práva

Svoje práva ako dotknutej osoby týkajúce sa vašich osobných údajov si môžete uplatniť kedykoľvek, najmä keď sa na nás obrátite pomocou kontaktných údajov uvedených v Doložke 1. Dotknuté osoby majú podľa nariadenia GDPR tieto práva:

Právo na informácie
V súlade s čl. 15 nariadenia GDPR môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Vo svojej žiadosti o informácie by ste mali objasniť svoje obavy, aby ste nám uľahčili zhromaždenie potrebných údajov. Na požiadanie vám poskytneme kópiu údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Upozorňujeme, že vaše právo na informácie môže byť za určitých okolností obmedzené v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Právo na opravu
Ak informácie, ktoré sa vás týkajú, (už) nie sú správne, môžete požiadať o opravu v súlade s čl. 16 nariadenia GDPR. Ak sú vaše údaje neúplné, môžete požiadať o ich doplnenie.

Právo na vymazanie
V súlade s ustanoveniami čl. 17 nariadenia GDPR môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Vaše právo na vymazanie závisí okrem iného od toho, či údaje, ktoré sa vás týkajú, sú stále potrebné na plnenie našich štatutárnych povinností.

Právo na obmedzenie spracúvania
V súlade s ustanoveniami čl. 18 nariadenia GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov, ktoré sa vás týkajú.

Právo na prenosnosť údajov
V súlade s ustanoveniami čl. 20 nariadenia GDPR máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo požiadať o prenos údajov inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať
V súlade s čl. 21 odst. 1 nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V súlade s čl. 21 odst. 2 nariadenia GDPR môžete kedykoľvek namietať proti prijímaniu reklamy s účinnosťou do budúcnosti (námietka proti reklame v prípade priameho marketingu).

Právo na odvolanie
Ak sa domnievate, že sme pri spracúvaní vašich údajov nedodržali ustanovenia nariadení o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov o spracúvaní vašich osobných údajov, napríklad dozornému orgánu pre ochranu údajov, ktorému zodpovedáme: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavorský štátny úrad pre dohľad nad ochranou údajov], Promenade 18, 91522 Ansbach, Nemecko

Právo odvolať súhlas
Svoj súhlas so spracúvaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Platí to aj pre vyhlásenia o súhlase, ktoré boli vydané pred nadobudnutím účinnosti nariadenia GDPR, t. j. pred 25. 5. 2018.

12.    Používanie aplikácie

S pomocou aplikácie si možno rezervovať a spravovať dopravné služby. Pri inštalácii a používaní aplikácie získavame, uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje.

12.1    Poskytovanie aplikácie

Na poskytovanie aplikácie sa z technických dôvodov na používanie a na zaručenie stability a zabezpečenia aplikácie vyžaduje výmena údajov medzi aplikáciou a systémov našich serverov. Na tento účel sa budú spracúvať tieto údaje:
Prístupové adresy, ktoré pozostávajú z týchto položiek:

•    IP adresa
•    Čas a dátum žiadosti
•    Rozdiel časového pásma  od svetového času (GMT)
•    Obsah žiadosti 
•    Stav prístupu/stav kódu HTTP
•    Objem prenesených údajov v každom prípade
•    Webová stránka, z ktorej žiadosť prichádza
•    Prehliadač
•    Operačný systém a jeho rozhranie
•    Jazyk a verzia aplikácie
•    Názov vášho mobilného zariadenia
•    Jazyk, región a verzia mobilného zariadenia
•    Reklamný identifikátor (voliteľné)

Poskytovateľov IT služieb využívame na základe povereného spracúvania údajov na hosťovanie aplikácie a na štatistické vyhodnotenie prístupových údajov.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším legitímnym záujmom je, aby sme vám mohli webové stránky sprístupniť riadnym spôsobom.

12.2    Prístupové oprávnenia

Aplikácia si vyžaduje prístup k rôznym funkciám a rozhraniam vášho mobilného zariadenia. Z tohto dôvodu musíte aplikácii udeliť určité oprávnenia. Oprávňovací systém závisí od špecifikácií vášho operačného systému. Jednotlivé organizácie možno napríklad spojiť do oprávňovacích kategórií, pričom môžete súhlasiť iba s celkovou oprávňovacou kategóriou. 

Upozorňujeme, že bez oprávnení vyžadovaných aplikáciou možno využívať len obmedzené funkcie aplikácie.

12.2.1    Prístupové oprávnenia (všetky mobilné zariadenia)

Aplikácia si vyžaduje pripojenie na internet, aby si mohla vymieňať údaje so systémom serverov.
Aby boli informácie o rezerváciách aktuálne, treba aktivovať prijímanie upozornení na pozadí.
Ak udelíte príslušné prístupové oprávnenie, údaje o vašej polohe sa budú spracúvať na pozadí (voliteľné) s cieľom poskytovať vám počas cesty na mobilnom zariadení základné cestovné informácie (čas príchodu, možnosti prestupov atď.).

12.2.2    Údaje o polohe (všetky mobilné zariadenia)

Aplikácia vás môže informovať, keď sa budete blížiť k cieľovej/prestupovej stanici. Na tento účel potrebuje aplikácia prístup k údajom o polohe vášho zariadenia a vyžaduje si to váš súhlas. Môžete to urobiť udelením povolenia aplikácii na vašom zariadení na prístup k geolokalizácii vášho zariadenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať odvolaním povolenia pre aplikáciu na prístup k údajom o polohe vášho zariadenia v nastaveniach vášho zariadenia.

Právnym základom je článok 6 odst. 1 písm. a) nariadenia GDPR. § 25 ods. 1 zákona TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [Telekomunications-Telemedia Data Protection Act]).

12.2.3    Android

Ak používate mobilné zariadenie s operačným systémom Android, môžete aktivovať prístup k vášmu kalendáru, aby sa doň dali pridávať rezervácie (voliteľné).

12.2.4    Apple iOS

Ak používate mobilné zariadenie s operačným systémom Apple iOS, môžete si aktivovať príjem upozornení (upozornenia push) (voliteľné). 

12.3    Kontaktné formuláre

Pri používaní kontaktných formulárov sa údaje prenášané týmto spôsobom spracúvajú (napr. titul, priezvisko a krstné meno, adresa, spoločnosť, e-mailová adresa, čas prenosu a predmet otázky).

Spracúvanie údajov kontaktného formulára sa uskutočňuje s cieľom spracúvať otázky a – v závislosti od základu a predmetu vašej otázky – buď na základe právneho základu podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia GDPR, ak sa to týka otázok súvisiacich so zmluvou, alebo v iných prípadoch na základe právneho základu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR, našim oprávneným záujmom je spracúvať otázky týkajúce sa kontaktu.

Poskytovateľov služieb zákazníkom využívame v rámci pridelených údajov na zodpovedanie otázok vytvorených prostredníctvom našich kontaktných formulárov.

Okrem toho uchovávame údaje kontaktného formulára, ako aj príslušnú IP adresu na splnenie našich záväzkov poskytnúť dôkazy, na zabezpečenie dodržiavania a dokumentácie právnych záväzkov, aby sme mohli objasniť každé možné zneužitie vašich osobných údajov, a zabezpečili tak bezpečnosť našich systémov. 

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. c) alebo f) nariadenia GDPR.

12.4    Rezervácia, poskytnutie a spracúvanie dopravných služieb

Pri rezervácii lístkov na prepravné služby získavame, uchovávame a spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

•    E-mailová adresa
•    Priezvisko a krstné meno
•    Účtovná adresa a DIČ (voliteľné)
•    Údaje o pripojení
•    Platobné údaje/spôsob platby
•    Dátum narodenia 
•    Telefónne číslo
•    Súhlas s príslušnými zmluvnými podmienkami 
•    Súhlas s dostávaním informačného bulletinu (voliteľné)
•    Informácie o predbežnej rezervácii miestenky
•    Podrobnosti o batožine
•    Jazyk vášho mobilného zariadenia 
•    Rezervačný kanál (web alebo aplikácia)
•    Príspevok na znižovanie emisií CO2 (voliteľné)

Máte tiež možnosť poskytnúť kontaktné telefónne číslo v prípade oneskorenia alebo zmien v itinerári vašej cesty (voliteľné).

Tieto údaje sa spracúvajú na účely rezervácie, poskytovania a spracúvania prepravných služieb vrátane služieb zákazníkom, ako aj na splnenie právnych záväzkov. 

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b), c) nariadenia GDPR.

Niektoré z týchto údajov tiež používame na účely odporúčania produktov (pozrite si Doložku 12.5), bulletin (pozrite si Doložku 12.6) a účet zákazníka (pozrite si Doložku 12.7).

Pri rezervácii lístkov služby medzinárodnej prepravy sa získavajú aj nasledujúce kategórie osobných údajov v závislosti od miesta odchodu a príchodu:

•    Informácie o pohlaví
•    Štátna príslušnosť
•    Číslo občianskeho preukazu, pasu, rodného listu alebo iného preukazu totožnosti
•    Informácie v súvislosti s opatreniami na zabránenie pandémii COVID-19 (koronavírus) (ďalšie informácie o tejto téme nájdete na https://www.flixbus.sk/ochrana-osobnych-udajov-covid-19)

Tieto údaje sa spracúvajú na rezerváciu, poskytovanie a spracúvanie dopravných služieb, ako aj splnenie zákonných povinností podľa vnútroštátnych predpisov na miesto odchodu a príchodu. 

Vyššie uvedené údaje poskytujeme príslušnému prepravcovi alebo prepravcom, ako aj verejným orgánom, ak existuje príslušný záväzok/autorizácia.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b) alebo c) nariadenia GDPR.

Potrebné údaje o platbe budú odoslané poskytovateľovi platobných služieb na bezpečné spracúvanie platieb, ktoré iniciujete.

Naši poskytovatelia platobných služieb sú:

Poskytovatelia platobných služieb Možnosti platby

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holandsko
Zásady ochrany osobných údajov:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kreditná karta
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Zásady ochrany osobných údajov:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditná karta
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín, Nemecko
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Inkaso
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luxembursko
Zásady ochrany osobných údajov:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b) alebo f) nariadenia GDPR.

12.5    Odporúčanie produktov

V povolenom rozsahu môžeme použiť e-mailovú adresu, ktorú sme dostali v súvislosti s rezervačnou alebo prepravnou službou, aby sme vám mohli posielať pravidelné e-mailové ponuky na produkty z nášho sortimentu podobné tým, ktoré ste si už zakúpili.

Externých poskytovateľov služieb zákazníkom využívame ako sprostredkovateľov na odosielanie odporúčaní týkajúcich sa produktov.

Tieto odporúčania produktov dostanete od nás bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber informačného bulletinu alebo ste súhlasili s marketingovou komunikáciou prostredníctvom e-mailu. Týmto spôsobom by sme vám chceli poskytnúť informácie o produktoch z nášho sortimentu, o ktoré by ste mohli mať záujem, na základe vašich nedávnych nákupov u nás.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším legitímnym záujmom je informovať vás o našom sortimente produktov a navrhnúť vám určité produkty. 

Kedykoľvek môžete namietať proti použitiu vašej e-mailovej adresy na tento účel pomocou odkazu na zrušenie odberu odporúčania produktov alebo zaslaním správy na adresu unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Informačný bulletin

Ak sa tiež zaregistrujete na odber informačného bulletinu prostredníctvom nášho registračného odkazu, požiadame vás o súhlas so spracúvaním vašich údajov (e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko, miesto bydliska), aby sme vám mohli pravidelne posielať náš bulletin e-mailom. 

Ako súčasť vášho odberu informačného bulletinu tiež získavame váš súhlas s tým, že môžeme prispôsobiť obsah nášho bulletinu vašim potrebám a záujmom.

Pri registrácii na odber informačného bulletinu používame postup tzv. dvojitého prihlásenia. To znamená, že po registrácii vám pošleme e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali, so žiadosťou o potvrdenie, že si želáte dostávať informačný bulletin. Ak svoju registráciu nepotvrdíte do 24 hodín, vaše informácie budú zablokované a automaticky vymazané po jednom mesiaci.

Informačný bulletin sa môže týkať všetkého tovaru, služieb, produktov, ponúk a propagačných akcií poskytovaných prevádzkovateľom (Doložka 1) a/alebo spoločnosťami pridruženými k prevádzkovateľovi alebo partnerskými spoločnosťami. 

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Okrem toho uchovávame IP adresy, ktoré používate, a časy registrácie a potvrdenia. Účelom tohto postupu je dokázať, že ste zaregistrovaní, a ak je to potrebné, objasniť akékoľvek možné zneužitie vašich osobných údajov. Ak spracúvame vaše osobné údaje na tento účel, robíme to na základe našich oprávnených záujmov pri zabezpečovaní dodržiavania a dokumentácie právnych požiadaviek. 

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším legitímnym záujmom je preukázať súhlas.

Používanie vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek odvolať pomocou odkazu na zrušenie odberu informačného bulletinu alebo zaslaním správy na adresu unsubscribe@flixbus.com. Zákonnosť už vykonaných operácií spracúvania údajov zostáva nedotknutá týmto odvolaním.

Na distribúciu informačného bulletinu využívame externých poskytovateľov IT služieb ako sprostredkovateľov.

12.7    Súbory cookie a podobné technológie

Aplikácia využíva súbory cookie a podobné technológie. 

Okrem „súborov cookie prvej strany“, ktoré nastavujeme ako prevádzkovateľ, sa používajú aj „súbory cookie tretích strán“, ktoré ponúkajú iní poskytovatelia. 

Ako súčasť správy súhlasu (banner so súhlasom) vám dávame možnosť rozhodnúť sa medzi používaním súborov cookie a používaním podobných technológií. 

Podrobný prehľad s podrobnými informáciami o používaných službách a prístupe k nastaveniam vášho súhlasu vrátane možnosti odvolania súhlasu nájdete v nastaveniach aplikácie.

12.8    Služby zákazníkom

Keď sa obrátite na naše služby zákazníkom, budeme získavať osobné údaje, ktoré nám poskytnete z vašej vlastnej iniciatívy. Môžete nám ich napríklad poslať e-mailom, telefonicky alebo listom. Vaše osobné údaje budú použité iba na to, aby sme vás kontaktovali, alebo na účely, na ktoré ste nám poskytli tieto údaje, napr. na spracúvanie vašich otázok, technickú správu alebo správu zákazníkov.

Tieto údaje (vrátane informácií o komunikačných prostriedkoch, ako je e-mailová adresa, telefónne číslo) sa poskytujú dobrovoľne. Tieto údaje používame na spracúvanie vašich záujmov, na plnenie právnych záväzkov v prípade potreby a na administratívne účely.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b), c) alebo f) nariadenia GDPR.

V prípade telefonickej otázky sa vaše údaje spracúvajú aj prostredníctvom telefónnych aplikácií a čiastočne aj prostredníctvom systému hlasového dialógu na podporu distribúcie a spracúvania otázok. 

Pri našich službách zákazníkom používame externých poskytovateľov služieb zákazníkom ako sprostredkovateľov.

12.9    Prítomnosť na sociálnych sieťach

Naša prítomnosť na sociálnych médiách (v súčasnosti: Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter). V rozsahu, v akom máme kontrolu nad spracúvaním vašich údajov, zabezpečujeme dodržiavanie platných predpisov o ochrane údajov. 

Okrem nás sú za prítomnosť spoločnosti v zmysle nariadenia GDPR a iných nariadení o ochrane údajov zodpovedné nasledujúce osoby:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Írsko)

Chceli by sme zdôrazniť, že vaše údaje môžu byť spracúvané mimo Európskej únie.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov z našej strany je čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším legitímnym záujmom sú užitočné informácie a komunikácia.

Ďalšie informácie o právach na ochranu údajov vo vzťahu k prítomnosti našej spoločnosti na sociálnych sieťach nájdete tu:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Dátum verzie: 07. 11. 2022