Schválené zľavy v Poľsku

1.    100 % – Pohraničná stráž – nezákonná migrácia

Pohraničná stráž, ktorá vykonáva oficiálne úlohy týkajúce sa zamedzenia a boja proti nezákonnej migrácii na dopravných trasách osobitného medzinárodného významu

– platí pre bežnú, rýchlu a expresnú dopravu

2.    95 % – Sprievodcovia slepých osôb

sprievodca alebo opatrovník, ktorý sprevádza slepú osobu na jej ceste

– platí pre bežnú, rýchlu a expresnú dopravu

3.    95 % – Opatrovník vojnového invalida

sprievodca alebo opatrovník, ktorý sprevádza vojnového invalida, ktorý sa považuje za úplne neschopného práce a neschopného samostatného života

– platí pre bežnú, rýchlu a expresnú dopravu

4.    95 % – Opatrovníci osôb neschopných samostatného života

sprievodca alebo opatrovník, ktorý sprevádza osobu, ktorá je neschopná samostatného života

– platí pre bežnú, rýchlu a expresnú dopravu

5.    93 % – Slepé osoby

slepí ľudia, ktorí sa považujú za neschopných samostatného života

– platí pre bežnú dopravu

6.    78 % – Pohraničná stráž

Uniformovaná pohraničná stráž pri výkone oficiálnych úloh týkajúcich sa ochrany štátnych hraníc a sprevádzaní zadržaných osôb, na hliadke alebo pri výkone činností týkajúcich sa kontroly premávky cez hranice

– platí pre bežnú a rýchlu dopravu

7.    78 % – Colní príslušníci a úradníci ministerstva financií

Colní príslušníci a úradníci ministerstva financií pri výkone oficiálnych kontrol uvedených v časti V zákona zo 16. novembra 2016 o Vnútroštátnej daňovej správe (Zbierka zákonov, bod 1947)

– platí pre bežnú a rýchlu dopravu

8.    78 % – Policajní príslušníci

uniformovaní policajní príslušníci, ktorí sprevádzajú zadržané osoby alebo chránený majetok, prepravujú špeciálnu poštu, sú na hliadke a poskytujú pomoc alebo asistenciu pri činnostiach orgánov presadzovania práva

– platí pre bežnú a rýchlu dopravu

9.    78 % – Vojenská polícia

vojenská polícia a príslušníci orgánov presadzovania vojenského práva, ktorí vykonávajú oficiálne hliadky a iné oficiálne činnosti vo verejnej doprave

– platí pre bežnú a rýchlu dopravu

10. 78 % – Deti so zdravotným postihnutím

deti a adolescenti (do veku 24 rokov) so zdravotným postihnutím na dopravu z ich miesta bydliska alebo pobytu na tieto miesta:

škôlky, školy, vysokoškolské zariadenia, opatrovnícke a vzdelávacie inštitúcie, vzdelávacie výcvikové inštitúcie, špecializované školské vzdelávacie centrá, špeciálne vzdelávacie centrá, centrá, ktoré pomáhajú deťom a adolescentom plniť požiadavky školy a štúdia, rehabilitačné a vzdelávacie centrá, domovy sociálnych služieb, podporné centrá, zariadenia zdravotníckej starostlivosti, psychologické a pedagogické poradenské kliniky vrátane špecializovaných kliník a rehabilitačných pobytov – a späť

– platí pre bežnú, rýchlu a zrýchlenú dopravu

11. 78 % – Opatrovníci detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím

rodič alebo opatrovník, ktorý sprevádza dieťa alebo adolescenta so zdravotným postihnutím pri ceste na tieto miesta:

škôlky, školy, vysokoškolské zariadenia, opatrovnícke a vzdelávacie inštitúcie, vzdelávacie výcvikové inštitúcie, špecializované školské vzdelávacie centrá, špeciálne vzdelávacie centrá, centrá, ktoré pomáhajú deťom a adolescentom plniť požiadavky školy a štúdia, rehabilitačné a vzdelávacie centrá, domovy sociálnych služieb, podporné centrá, zariadenia zdravotníckej starostlivosti, psychologické a pedagogické poradenské kliniky vrátane špecializovaných kliník a rehabilitačných pobytov – a späť

– platí pre bežnú, rýchlu a zrýchlenú dopravu

12. 78 % – Vojnoví invalidi neschopní samostatne pracovať a žiť

vojnový invalid, ktorý sa považuje za úplne neschopného práce a neschopného samostatného života

– platí pre bežnú, rýchlu a zrýchlenú dopravu

13. 78 % – Neprofesionálni vojaci

vojaci vo výkone neprofesionálnej vojenskej služby s výnimkou pravidelnej a udržiavacej služby a osoby, ktoré túto službu vykonávajú v ekvivalentných formách

– platí pre bežnú a rýchlu dopravu

14. 78 % – Deti do veku 4 rokov

deti do veku 4 rokov s vlastným miestom na sedenie

– platí pre bežnú a rýchlu dopravu

15. 78 % – Slepé civilné obete vojenských oprácií

slepé civilné obete vojenských operácií, ktoré sa považujú za neschopné samostatného života

– platí pre bežnú, rýchlu a zrýchlenú dopravu

16. 78 % – Študenti so zdravotným postihnutím

študenti (do veku 26 rokov) so zdravotným postihnutím na dopravu z ich miesta bydliska alebo pobytu na tieto miesta:

škôlky, školy, vysokoškolské zariadenia, opatrovnícke a vzdelávacie inštitúcie, vzdelávacie výcvikové inštitúcie, špecializované školské vzdelávacie centrá, špeciálne vzdelávacie centrá, centrá, ktoré pomáhajú deťom a adolescentom plniť požiadavky školy a štúdia, rehabilitačné a vzdelávacie centrá, domovy sociálnych služieb, podporné centrá, zariadenia zdravotníckej starostlivosti, psychologické a pedagogické poradenské kliniky vrátane špecializovaných kliník a rehabilitačných pobytov – a späť

– platí pre bežnú, rýchlu a zrýchlenú dopravu

17. 51 % – Slepé osoby

slepí ľudia, ktorí sa považujú za neschopných samostatného života

– platí pre rýchlu a expresnú dopravu

18. 51 % – Veteráni

veteráni a iné oprávnené osoby – penzisti, invalidi alebo osoby, ktoré dostávajú dôchodok alebo rodinné prídavky

– platí pre bežnú a rýchlu dopravu

19. 49 % – Osoby neschopné samostatného života

osoby neschopné samostatného života s výnimkou slepých osôb považovaných za neschopných samostatného života

– platí pre bežnú dopravu

20. 37 % – Deti staršie ako 4 roky

deti staršie ako 4 roky do začiatku povinnej ročnej predškolskej prípravy

– platí pre bežnú a rýchlu dopravu

21. 37 % – Slepé osoby

slepé osoby, ktoré sa nepovažujú za neschopné samostatného života

– platí pre bežnú, rýchlu a zrýchlenú dopravu

22. 37 % – Veteráni so zdravotným postihnutím

zranení veteráni, ktorí dostávajú invalidný dôchodok za zranenia alebo ochorenia vyplývajúce z účasti na činnostiach mimo krajiny

– platí pre bežnú a rýchlu dopravu

23. 37 % – Vojnoví invalidi

– platí pre bežnú, rýchlu a zrýchlenú dopravu

24. 37 % – Osoby neschopné samostatného života

osoby neschopné samostatného života s výnimkou slepých osôb považovaných za neschopných samostatného života

– platí pre rýchlu a expresnú dopravu

25. 33% – Čestní darcovia krvi 

Darcovia krvi, ktorí vykonali najmenej 3 darovania krvi alebo zložiek krvi, vrátane darovania plazmy po zotavení z COVID-19

– platí pre pravidelné a rýchle cestovanie