Zásady ochrany osobných údajov siete Wi-Fi

Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) informácie nižšie opisujú operácie spracúvania a účel spracúvania osobných údajov používateľov (ďalej len „používatelia“) služieb spoločnosti Flix pri používaní siete Wi-Fi.

Všetky pojmy používané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nie sú výslovne vymedzené, majú význam stanovený vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mníchov, Nemecko (ďalej len „Flix“ alebo „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba sa nachádza v kanceláriách spoločnosti Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mníchov, Nemecko a možno ju kontaktovať prostredníctvom tejto e-mailovej adresy:

data.protection@flixbus.com

3. Účely spracúvania a právny základ

Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov uvedené v časti 4 s cieľom

a) plniť zmluvné záväzky vo vzťahu k používateľovi alebo určité zmluvné záväzky voči používateľovi alebo osobitné žiadosti používateľa uskutočnené pred uzatvorením zmluvy.

Právnym základom spracúvania údajov na tento účel je to, že sú nevyhnutné na plnenie zmluvného záväzku. To je zákonné podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

b) anonymizovať poskytnuté údaje a používať ich na zlepšovanie služby a cestovania a na zostavovanie štatistiky.

Právnym základom spracúvania je potreba chrániť naše oprávnené záujmy článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našej služby pre používateľov služby.

4. Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú

Osobné údaje zahŕňajú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Osobné údaje cestujúcich spracúvané v súvislosti s účelmi spracúvania uvedenými v časti 3 sú tieto:

a) MAC adresa použitého prístupového zariadenia

b) priradené číslo pripojenia

c) IP adresa, ktorej prostredníctvom je použité prístupové zariadenie pripojené na internet

d) začiatok a koniec príslušného pripojenia (dátum a čas), ako aj výsledné trvanie používania

e) objem prenesených údajov vrátane priemernej veľkosti paketu

f) technická charakteristika nastavenia/ukončenia pripojenia

g) názov oblasti priradenej k použitému vstupnému prístupovému bodu

h) typ hardvéru a výrobca prístupového zariadenia

i) identifikačné údaje použitého operačného systému

j) rozpoznávacie údaje použitého prehliadača

k) jazyk a časové pásmo použitého prehliadača

Poskytovanie osobných údajov cestujúcimi je dobrovoľné. Cestujúci nemá žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť poskytnúť spoločnosti Flix osobné údaje. Spoločnosť Flix však možno bude môcť poskytovať určité služby len v obmedzenom rozsahu alebo ich nebude môcť poskytovať vôbec, ak cestujúci údaje požadované na tento účel neposkytne.

5. Kategórie prijímateľov

a) Interní príjemcovia

Za určitých podmienok zdieľame vaše osobné údaje na účel internej správy v rámci spoločností FlixBus, pokiaľ je to prípustné.

Ďalšie podrobnosti nájdete aj v zásadách ochrany osobných údajov.

b) Externí príjemcovia

Rovnako ako každá veľká spoločnosť, aj my využívame externých domácich a zahraničných poskytovateľov služieb na účely spracúvania našich obchodných transakcií a spoluprácu s partnerskými spoločnosťami doma aj v zahraničí.

Ide najmä o poskytovateľov služieb (IT) ako nezávislých prevádzkovateľov:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Göteborg, Švédsko a

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, Londýn, NW1 2DX, Spojené kráľovstvo

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Tallinn, 10416, Estónsko

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Litva

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Litva

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera s. r. o., The Blox, Evropská 2758/11, 160 00 Praha, Česká republika

https://www.passengera.com/gdpr/

V rozsahu, v ktorom pre nás príjemcovia pracujú ako sprostredkovatelia, s nimi uzatvárame zmluvu a musia poskytnúť záruky, že sa uplatňujú primerané technické a organizačné opatrenia, spracúvanie spĺňa zákonné požiadavky a dodržiavajú sa práva dotknutých osôb.

Osobné údaje cestujúcich sú prístupné len osobám konajúcim v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Osobné údaje tiež môžeme prenášať k verejným orgánom a inštitúciám (napr. polícii, prokuratúre, dozorným orgánom), ak existuje príslušná povinnosť alebo povolenie.

6. Prenos údajov do zahraničia

V súvislosti so spracúvaním uvedeným v časti 3 môžu byť osobné údaje prenesené do tretej krajiny (najmä do USA). Tretia krajina je krajina mimo Európskej únie (EÚ) a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V tomto prípade prostredníctvom vhodných opatrení zabezpečujeme, aby úroveň ochrany údajov príjemcu/krajiny príjemcu nebola nižšia ako úroveň ochrany platná v EÚ/EHP.

Vhodné opatrenia môžu byť napríklad:

Rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti

Štandardné doložky o ochrane údajov (k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en)

Ďalšie ochranné opatrenia (napr. pseudonymizácia)

7. Trvanie uchovávania a vymazanie údajov

Osobné údaje cestujúcich sa budú uchovávať, len pokiaľ to bude nevyhnutné na účely podľa časti 4, na ktoré sa údaje získavajú a následne spracúvajú.

V každom prípade môže byť prevádzkovateľ povinný a/alebo oprávnený osobné údaje cestujúcich uchovávať, a to úplne alebo čiastočne, počas dlhšieho časového obdobia, napríklad, ale nie výlučne, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v rámci príslušnej platnej premlčacej lehoty.

8. Práva dotknutých osôb

Cestujúci ako dotknutá osoba má podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov tieto práva:

Právo na informácie

Cestujúci môže podľa článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požiadať o informácie o svojich osobných údajoch spracúvaných spoločnosťou Flix. V žiadosti o informácie by mal cestujúci objasniť svoje záujmy, aby prevádzkovateľovi uľahčil zostavovanie potrebných údajov. Prevádzkovateľ môže vyžadovať informácie na overenie totožnosti cestujúceho, aby sa uistil, že cestujúci má právo na prístup k osobným údajom.

Na požiadanie poskytne prevádzkovateľ cestujúcemu kópiu údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Cestujúci nebudú musieť za prístup k svojim osobným údajom (ani za uplatnenie žiadnych iných práv) zaplatiť poplatok. Spoločnosť Flix však môže účtovať primeraný poplatok, ak je žiadosť zjavne neopodstatnená, opakovaná alebo neprimeraná. Spoločnosť Flix tiež môže takejto žiadosti odmietnuť vyhovieť.

Právo na opravu

Ak informácie týkajúce sa cestujúceho (už) nie sú presné, môže cestujúci v súlade s článkom 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požiadať o opravu. Ak sú údaje cestujúceho neúplné, môže cestujúci požiadať o ich doplnenie.

Právo na vymazanie

Cestujúci môže podľa podmienok článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať vymazanie svojich osobných údajov. Toto právo na vymazanie závisí okrem iného od toho, či prevádzkovateľ údaje týkajúce sa cestujúceho ešte stále potrebuje na plnenie svojich právnych povinností.

Právo na obmedzenie spracúvania

V rámci požiadaviek článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov má cestujúci právo požiadať o obmedzenie spracúvania údajov, ktoré sa ho týkajú.

Právo na prenosnosť údajov

Podľa ustanovení článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov má cestujúci právo získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, alebo požiadať o ich prenos k inému zodpovednému subjektu.

Právo namietať

V súlade s článkom 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov má cestujúci právo kedykoľvek namietať z dôvodov vyplývajúcich z jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu údajov, ktoré sa ho týkajú a boli získané podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Potom sa môže spracúvanie týchto údajov cestujúceho uskutočňovať len v prípade, že je spoločnosť Flix schopná preukázať, že existujú oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami cestujúceho, alebo v prípade, že spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov spoločnosťou Flix.

V súlade s článkom 21 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže cestujúci kedykoľvek namietať proti marketingu s účinnosťou do budúcnosti (namietanie proti marketingu v prípade priameho marketingu).

Právo na sťažnosť

Ak sa cestujúci domnieva, že prevádzkovateľ pri spracúvaní jeho údajov nedodržal nariadenia o ochrane údajov, cestujúci môže podať sťažnosť na spracúvanie jeho osobných údajov dozornému orgánu pre ochranu údajov.

Právo na odvolanie súhlasu (ak bol poskytnutý)

Cestujúci môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich údajov s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním nie je odvolaním dotknutá.

Platí to aj pre vyjadrenia súhlasu poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov, t. j. pred 25. 5. 2018.

Cestujúci môže svoje práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi uplatniť kedykoľvek, najmä pomocou kontaktných údajov uvedených v častiach 1 a 2 vyššie.

9. Dodatok

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť a dopĺňať z dôvodu zavedenia nových účelov a spôsobov spracúvania. Prevádzkovateľ bude podľa vlastného uváženia o všetkých takýchto zmenách a doplneniach včas a vhodným spôsobom informovať cestujúcich.