Zmluvné podmienky siete Wi-Fi

Pred prístupom k Wi-Fi službe a pred jej používaním si musíte prečítať podmienky tejto Zmluvy. Prístupom k službe Wi-Fi a jej používaním súhlasíte so zmluvnými podmienkami uvedenými nižšie. Ak nechcete byť viazaný/á týmito zmluvnými podmienkami, nebudete mať prístup k Wi-Fi službe ani ju nebudete môcť používať. 

Služba Wi-Fi predstavuje službu od spoločnosti Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mníchov, Nemecko (ďalej len „FlixBus“) technicky prevádzkovanú externými poskytovateľmi služieb (IT) podrobnejšie uvedenými v zásadách ochrany osobných údajov, na ktoré sa tu odkazuje.

Definície

„Informácie“ znamenajú všetok materiál dodaný spoločnosťou FlixBus cez službu Wi-Fi (ďalej len „Hotspot“). „Používateľ“ znamená vy, konečný používateľ Hotspotu. „Zmluva“ znamená túto zmluvu týkajúcu sa Hotspotu. 

Záruka

Hotspot sa poskytuje „tak ako je“ a „ako je dostupný“ a FlixBus neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, či už výslovné, alebo implikované, v súvislosti s Informáciami, a to ani predpokladané záruky či stav úplnosti, presnosti, uspokojivej kvality alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Používateľ potvrdzuje: 
a) že je technicky nemožné poskytnúť Hotspot úplne bez porúch a že FlixBus sa k tomu nezaväzuje; 
b) že poruchy môžu spôsobiť dočasnú nedostupnosť Hotspotu; 
a c) že prevádzka Hotspotu môže byť nepriaznivo ovplyvnená podmienkami a konaním mimo kontroly FlixBusu vrátane prenosu, telekomunikačných spojení medzi FlixBusom a Používateľmi, medzi rôznymi časťami FlixBusu a medzi FlixBusom a inými systémami a sieťami.

Zodpovednosť

Používateľ súhlasí s tým, že okrem úmrtia a ublíženia na zdraví v dôsledku nedbanlivosti FlixBusu nenesie FlixBus zodpovednosť zmluvne, mimozmluvne, z nedbanlivosti, zo zákonnej povinnosti alebo ináč za stratu alebo škody vyplývajúce z tejto Zmluvy ani v súvislosti s ňou vrátane straty obchodnej činnosti, straty zisku, prerušenia obchodnej činnosti, straty obchodných informácií alebo inej finančnej straty (dokonca ani v prípadoch, keď bol FlixBus informovaný o možnosti takejto straty alebo škody). 
Používateľ ďalej uznáva, že niektoré informácie, napríklad softvér, poskytujú FlixBusu (priamo a nepriamo) tretie strany, takže FlixBus nemôže v súvislosti s týmito Informáciami poskytovať žiadnu záruku. Tiež je dôležité zabezpečiť náležité zálohovanie svojho vlastného systému (napríklad osobný firewall). Vo všeobecnosti používate systém úplne na vlastné riziko. Vylučuje sa akýkoľvek nárok na náhrady škody voči FlixBusu spôsobené používaním systému. Vzťahuje sa to aj na škody spôsobené poruchami systému Wi-Fi.

Použitie Hotspotu/Odškodnenie

Používateľ sa zaväzuje: 
a) nepoužívať Hotspot na nezákonný účel; 
b) že nebude používať Hotspot tak, aby bol celý alebo časť Hotspotu prerušený/á, poškodený/á, menej efektívny/a alebo aby bola akokoľvek ovplyvnená účinnosť či funkčnosť Hotspotu;
c) nepoužívať Hotspot na prenos alebo zverejňovanie počítačového vírusu alebo akéhokoľvek materiálu, ktorý je hanlivý, urážlivý, obscénny alebo výhražný, alebo takým spôsobom, ktorý by spôsobil obťažovanie, nepohodlie alebo úzkosť; 
d) že nebude distribuovať žiadne informácie s nezákonným alebo nemorálnym obsahom. Patria sem napríklad informácie, ktoré slúžia na účely podnecovania k vzbure, glorifikujú alebo zľahčujú násilie, obsahujú sexuálne urážlivú pornografiu, ohrozujú alebo narúšajú morálnu pohodu detí a adolescentov alebo poškodzujú dobré meno FlixBusu;
e) nepoužívať Hotspot na prenos materiálov na účely publicity, propagácie a/alebo reklamy bez predchádzajúceho písomného súhlasu FlixBusu s výnimkou prípadu, že tento prenos si špecificky vyžiadal iný používateľ Hotspotu; a 
f) že v prípade, keď má používateľ nejaké právo, nárok alebo konanie proti akémukoľvek inému používateľovi vyplývajúce z používania Hotspotu, toto právo, nárok alebo konanie si uplatní nezávisle od FlixBusu a bez regresu pre FlixBus.

Používateľ odškodní a ochráni FlixBus proti všetkým nárokom, zodpovednosti, škodám, nákladom a výdavkom vrátane právnych poplatkov vyplývajúcich z porušenia tejto Zmluvy alebo použitia Hotspotu Používateľom. Používateľ uznáva, že FlixBus nemá žiadnu kontrolu nad povahou alebo obsahom informácií alebo programov prenášaných alebo prijímaných Používateľom pomocou Hotspotu a že FlixBus žiadnym spôsobom neskúma používanie Hotspotu Používateľom. Používateľ súhlasí s úplným odškodnením FlixBusu v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi alebo právnymi konaniami vyplývajúcimi z používania Hotspotu, ktoré proti FlixBusu predloží alebo hrozí ich predložením akákoľvek iná osoba.

Duševné vlastníctvo

Používateľ uznáva, že všetky autorské práva, ochranné známky a všetky ostatné práva duševného vlastníctva v Hotspote zostávajú FlixBusu alebo jeho poskytovateľovi licencie.

Pozastavenie a ukončenie

FlixBus má právo okamžite vypovedať túto Zmluvu a/alebo pozastaviť Hotspot, ak Používateľ poruší tieto Zmluvné podmienky.

Údaje o Používateľovi

V rámci používania tejto služby bude adresa MAC vášho zariadenia uložená na zaistenie jeho prístupu do siete. Spoločnosť Icomera ju môže vidieť 2 týždne, potom bude anonymizovaná a uchovávaná 12 mesiacov. Môžete požiadať o prístup k týmto údajom, požiadať o vymazanie, obmedzenie alebo prenosnosť týchto údajov alebo odoslať sťažnosť e-mailom (privacy@icomera.com). Získavanie údajov sa uskutočňuje, keď je používanie Hotspotu povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zmeny Zmluvných podmienok

FlixBus si vyhradzuje právo príležitostne zmeniť tieto Zmluvné podmienky tak, že do tohto súboru vloží poznámku o takejto zmene. Ďalšie používanie Hotspotu Používateľom po oznámení takejto zmeny sa považuje za súhlas Používateľa s akoukoľvek takouto zmenou. Používateľ je zodpovedný za pravidelnú kontrolu tohto súboru na určenie, či bola táto Zmluva zmenená.
Ak Používateľ nesúhlasí so zmenou Zmluvných podmienok tejto zmluvy, musí okamžite prestať používať Hotspot.

Oddeliteľnosť

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa bude vylučujúc alebo obmedzujúc zodpovednosť vykladať samostatne, uplatňovať a plniť dokonca aj v prípade, ak sa z nejakého dôvodu jedno alebo viaceré z týchto ustanovení posúdia ako neuplatniteľné alebo nevymáhateľné, a zostane v platnosti bez ohľadu na ukončenie tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

Žiadne vzdanie sa práva zo strany FlixBus sa nevykladá ako vzdanie sa práva v prípade porušenia tejto Zmluvy. Táto Zmluva sa riadi nemeckým právom a zmluvné strany sa týmto výslovne podriaďujú výlučnej jurisdikcii nemeckých súdov. Príslušný súd je v Mníchove. Prosíme vás, aby ste starali o svoje bezdrôtové zariadenie. FlixBus nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie.