I. Pre spoločnosti Flix: Všeobecné podmienky prepravy

Stav: 27.05.2024

1  Aplikovanie týchto podmienok

Podmienky prepravy platia pre prepravu cestujúcich v sieti diaľkových autobusov FlixBus. Dopravné prostriedky slúžia na prepravu osôb

1.1 Podmienky prepravy sa vzťahujú na prepravu cestujúcich v sieti spoločnosti Flix SE (ďalej len „Flix“) v súlade s nariadením EÚ č. 181/2011. Vozidlá sa používajú na prepravu cestujúcich. Pokiaľ službu poskytujú spolupracujúci partneri (ďalej len „partneri“), uplatňujú sa výlučne ich všeobecné obchodné podmienky a osobitné podmienky prepravy. Nájdete ich na webových stránkach partnerov. Upozorňujeme, že môžu byť k dispozícii len v angličtine. Partneri nepreberajú žiadne prepravné povinnosti prostredníctvom značky FlixBus s výnimkou spojení 96 Viedeň – Graz a X96 Viedeň letisko – Graz, ktoré prevádzkuje spoločnosť Dr. Richard Linien & co KG.

2  Nárok na prepravu

2.1 Na prepravu je nárok, pokiaľ bola uzavretá zmluva o preprave.

2.2 Potvrdenie rezervácie (porovnaj číslo 3.1) oprávňuje cestujúceho na prepravu medzi na lístku uvedeným miestom štartu a miestom cieľa. Pristúpiť neskoršie alebo skoršie vystúpiť nie je na základe zákonných ustanovení dovolené.

2.3 Pri rezervácii na palube vozidiel je nárok na prepravu len ak je k dispozícii dostatok voľných miest na sedenie na dobu celej trate.

2.4 Pri zastavení v prípade potreby je len vtedy nárok na prepravu, ak došlo k rezervácii jazdy od alebo do tohoto miesta zastavenia v rámci príslušnej doby rezervácie vopred. Zastavenia v prípade potreby sú v príslušnom cestovnom poriadku ako také označené. Príslušné lehoty rezervácie vopred nájdete v príslušnom cestovnom poriadku.

3  Cestovné lístky, platby za prepravu

3.1 Za prepravu sa musia zaplatiť stanovené ceny za prepravu. Za tým účelom vydáva Flix cestovné lístky. Za cestovný lístok sa považuje vytlačené alebo v elektronickej forme preukázateľné (ako súbor pdf) potvrdenie rezervácie v spojitosti s platným úradným preukazom s fotografiou cestujúceho. V prípade rezervácie na palube vozidiel sa za doklad o kúpe a súčasne za potvrdenie rezervácie považuje rukou písané alebo vytlačené potvrdenie. Na osobu a jazdu sa vytvorí jeden lístok. Spoje s prestupom sa považujú za jednu jazdu. Pri rezervácii sa musí uviesť meno a priezvisko cestujúceho a v prípade potreby dátum narodenia. Kontrola, či existuje nárok na prepravu, sa urobí porovnaním mena cestujúceho so zoznamom rezervácií, ktorý sa vodičovi alebo staničnému personálu zobrazí na mobilnom telefóne na základe aktuálneho stavu rezervácií. To sa urobí prednostne oskenovaním lístkov.

3.2 Pred nastúpením cesty musí cestujúci urobiť rezerváciu. Vstup do priestoru vozidla pre cestujúcich je dovolený len s platným potvrdením rezervácie.

3.2.1 Jazdy sa môžu rezervovať cez webové portály a mobilné aplikácie pre smartfón od firmy Flix, v predajných agentúrach, na palube vozidiel (za normálne tarify) a na niektorých autobusových staniciach s vlastným servisným personálom. Rezervácia na palube vozidiel je možná len ak je k dispozícii dostatok voľných miest na sedenie pre celú trať. Preto sa doporučuje predpredaj (Internet, aplikácie alebo agentúry).

3.2.2 Potvrdenie rezervácie (údaje objednávky) sa uloží, dá sa vyvolať na webových portáloch a naviac je množné v prípade potreby odoslať ho cestujúcemu e-mailom.

3.2.3 Každému cestujúcemu s platným cestovným lístkom prislúcha jedno miesto na sedenie. Cestujúci s deťmi a osoby s obmedzenou pohyblivosťou sú pri výbere miesta na sedenie uprednostňované.

3.3 Predaj cestovných lístkov na internete:

3.3.1 Zobrazenie produktov v online-shope - na internete a v aplikácii pre smartfón - nepredstavuje žiadnu právne záväznú ponuku, ale nezávislý online-katalóg s výzvou na podanie ponúk prostredníctvom možného cestujúceho. Kliknutím na tlačidlo „Buchen (rezervovať)“ / „Zur Zahlung (k platbe)“ sa záväzne objednajú tovary, obsiahnuté v nákupnom košíku. Na osobu a jazdu sa vytvorí jeden lístok. Spoje s prestupom sa považujú za jednu jazdu. Potvrdenie prijatia objednávky prebehne bezprostredne po odoslaní prostredníctvom automatizovaného potvrdenie e-mailom. Zmluva o preprave sa vytvorí až keď Flix prijala objednávku prostredníctvom potvrdenia prijatia objednávky. Toto potvrdenie prijatia objednávky sa môže urobiť spolu s automatizovaným potvrdením e-mailom alebo následne oddelene.

3.3.2 Pri dnešnom stave techniky nie je zaručené, že komunikácia údajov cez internet bude bezchybná a/alebo kedykoľvek k dispozícii. Nie je možné vyvinúť a prevádzkovať počítačové programy (softvér) a zariadenia na spracovanie údajov (hardvér) celkom bezchybne a vylúčiť všetky nepremyslenosti v spojitosti s médiom internet. Preto Flix nepreberá žiadnu záruku za neustálu a neprerušovanú disponibilitu svojich webových stránok a technických systémov a ani nemôže tieto zaručiť. Najmä nemôže kvôli technickým zvláštnostiam internetu zaručiť, že možnosť rezervácie na internete bude kedykoľvek k dispozícii. Neexistuje žiadny nárok na získanie úspornej alebo akciovej ceny, ak kvôli technickým problémom bude systém opäť k dispozícii až neskoršie (napr. po uplynutí lehoty pre predpredaj).

3.3.3 Poukazujeme na to, že vo vzťahu k spôsobom predaja na diaľku, napr. cez internet uzavreté zmluvy o preprave, pri ktorých sa podnikateľ pri uzavretí zmluvy zaväzuje vykonať službu k určitému časovému okamihu alebo v rámci presne uvedeného časového obdobia - inak ako trebárs v online-zásielkovom obchode - sa zákonné predpisy o práve na odvolanie pri zmluvách predaja na diaľku nebudú uplatňovať. Naše podmienky pre stornovania ale týmto zostávajú nedotknuté.

3.4 Kancelárie predaja obsluhované personálom:

Predajné agentúry, predajne lístkov a oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti FlixCompanies môžu účtovať poplatok za služby na vykonanie rezervácie alebo zrušenie. Účtovaný agentúrny poplatok za obchod závisí od lokality obchodu.

3.5 Platby za prepravu:

3.5.1 Neexistuje nárok, aby bolo možné všetky cenové stupne alebo cenové kontingenty rezervovať na všetkých rezervačných miestach. Najmä úsporné a akciové ceny sa dajú čiastočne rezervovať len na internete. 

3.5.2 Cena cestovného sa vzťahuje iba na prepravu osôb, iné služby a služby, ako sú rezervácia sedadiel a preprava bicyklov, dodatočná alebo špeciálna batožina, podliehajú osobitnému poplatku.

3.5.3 Pre zľavnené tarify existujú určité predpoklady pre rezerváciu. Smerodajným ohľadne toho sú podmienky, ktoré boli v súvislosti s tým uverejnené.

4  Neplatné cestovné lístky

Cestujúci je povinný, v rámci námatkových kontrol cestovných lístkov na vyzvanie zo strany pracovníka spoločnosti Flix, za účelom kontroly platnosti lístka predložiť tak cestovný lístok ako aj platný preukaz s fotografiou.

5  Zvýšená cena za prepravu

5.1 Cestujúci je povinný zaplatiť zvýšenú cenu za prepravu, keď bude zistený na palube niektorého prepravcu a ani v predpredaji ani pri nastúpení do vozidla si príslušnú jazdu nerezervoval.

5.2 Cestujúci, ktorý bude pri kontrole zistený bez platnej rezervácie, je povinný uviesť svoje správne osobné údaje a na požiadanie sa legitimovať.

5.3 Zvýšená cena za prepravu je dvojnásobkom normálnej ceny za cestujúcim vykonanú cestu, ale minimálne 60 EUR, s pripočítaním ceny cestovného za trať, ktorú má cestujúci ešte až do cieľa cesty prejsť. Ak cestujúci nemôže prejdenú cestu preukázať, zoberie sa pre výpočet zvýšeného cestovného za základ východiskový bod spoja.

5.4 Zvýšená cena za prepravu sa musí zaplatiť ihneď, najneskôr ale do 2 týždňov po obdržaní platobnej výzvy v písomnej forme. Po uplynutí lehoty sa pre každú písomnú platobnú výzvu uplatní poplatok za spracovanie vo výške 5 EUR, pokiaľ cestujúci nemôže preukázať, že náklady na spracovanie neboli žiadne alebo že boli v menšej výške. Spoločnosti Flix si vyhradzujú opatrenia na ďalšie ďalšie civilné alebo trestnoprávne konanie.

6  Cestovné poriadky

6.1 Zmeny schválených a zverejnených časov jazdy, termínov, tratí a cestovného z dôležitého dôvodu, najmä kvôli realizácii rozhodnutí schvaľovacích orgánov, zostávajú vyhradené.

6.2 Pokiaľ sú v cestovnom poriadku zverejnené spoje označené s upozornením „s výhradou úradného povolenia“, nie je ešte pre príslušný uvedený spoj (prípojný spoj, zástavka, deň jazdy, tarifa alebo pod.) pri zverejnení cestovného poriadku schvaľovacie konanie ako predpoklad pre začatie prevádzkovania zobrazeného spoja uzavreté.

6.3 Zmeny cestovného poriadku, ktoré budú účinné po uzavretí zmluvy a za ktoré nenesie prepravca zodpovednosť (napr. dlhšie vplyvy prírodných nešťastí alebo trvalé staveniská), neoprávňujú cestujúceho k uplatneniu si nárokov na náhradu, pokiaľ sa od pôvodne dohodnutých časov odchodu, resp. príchodu odlišujú len nepodstatne, t. j. max. do 2 hodín. Podstatná zmena cestovného poriadku oprávňuje cestujúceho na bezplatné odstúpenie od zmluvy o preprave. Za tým účelom sa cestujúci obráti buď na telefonický zákaznícky servis

 • Volania z Nemecka a Švajčiarska (nemecká pevná sieť): +49 30 300 137 300
 • Volania z Rakúska (rakúska pevná sieť): +43 820 910 340
 • Volania z Talianska (talianska pevná sieť): +39 (02) 947 59 208
 • Volania z Francúzska (francúzska pevná sieť): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Volania z Anglicka (anglická pevná sieť): +44 1491 502156
 • Volania z Chorvátska (chorvátska pevná sieť): +385 1 300 0803
 • Volania z Dánska (dánska pevná sieť): +45 35 15 40 55
 • Volania zo Švédska (švédska pevná sieť): +46812411600
 • Volania z Poľska (poľská pevná sieť): +48 22 307 93 34
 • Volania z Maďarska (maďarská pevná linka): +36 1 701 04 78
 • Volania z Rumunska (rumunská pevná linka): +4 0373 808 000
 • Volania z Ukrajiny (ukrajinská pevná linka): +38 044 228 1473*

alebo e-mailom na sluzby@flixbus.sk. Cestujúci nesmel cestu nastúpiť. Aj ostatné práva cestujúceho zostávajú nedotknuté.

7  Nastúpenie cesty

7.1 Cestujúcim sa doporučuje, aby sa na miesto odchodu dostavili 15 minút pred nastúpením cesty.

7.2 Ak by cestujúci nebol v čase plánovaného odchodu na mieste odchodu rezervovanej cesty prítomný, odpadá nárok na prepravu a rezervovaná cesta sa môže zadať iným spôsobom.

7.3 Ak by bol cestujúci cez SMS, e-mailom alebo nejakým iným písomným spôsobom informovaný o oneskorení cesty, tak nárok cestujúceho na prepravu odpadá pri jeho neprítomnosti až od oneskoreného času odchodu, uvedeného v SMS alebo v e-maile.

7.4 Kontrola, či existuje nárok na prepravu, sa urobí porovnaním mena cestujúceho so zoznamom rezervácií, ktorý sa vodičovi alebo staničnému personálu zobrazí na mobilnom telefóne na základe aktuálneho stavu rezervácií. To sa urobí prednostne oskenovaním lístkov. Vo výnimočných prípadoch sa musí cestujúci na požiadanie preukázať jazdnému a servisnému personálu s vytlačeným alebo v elektronickej forme (ako súbor pdf) preukázateľným potvrdením rezervácie ako aj platným úradným preukazom s fotografiou (osobný preukaz, cestovný pas a v prípade potreby vízum).

8  Prestupy

8.1 Spravidla sú zverejnené linkové spoje priebežnými spojmi. V jednotlivých prípadoch môže byť potrebný prestup.

8.2 Ak by bol určený prestup, spoločnosti Flix zaručujú ďalšiu prepravu až do rezervovaného cieľového miesta. Ak by vo výnimočných prípadoch autobus prípojného spoja nemohol počkať na autobus, ktorým cestujúci príde, ponúknu spoločnosti Flix náhradnú prepravu. Táto sa môže v jednotlivých prípadoch vykonať aj s autobusmi iných podnikov, osobnými autami alebo železnicou. Nárok na určitý dopravný prostriedok neexistuje. Pri veľkej vzdialenosti do cieľového miesta alebo nedostatku alternatívnych spojov, ktoré umožňujú ďalšiu jazdu až v ďalší deň, ponúkne sa cestujúcim bezplatný nocľah v niektorom hoteli strednej triedy.

8.3 V hornom odstavci popísané pravidlo platí len pre tie prípady, keď si cestujúci u Flix rezervoval priebežný (neprerušovaný) spoj. Ak si cestujúci rezervuje jednotlivé trate a sám si ich zostaví do prestupového spoja, sám znáša riziko, že zmešká niektorý prípoj. Nárok na náhradnú prepravu alebo nocľah v hoteli v takýchto prípadoch nie je. Flix alebo spoločnosti Flix sa však všemožne vynasnažia, aby dotknutých cestujúcich informovali o alternatívnych prípojoch.

8.4 Nie je možné zabezpečiť prestup na prepravné služby, ktoré nevykonávajú spoločnosti Flix.

9  Všeobecné povinnosti cestujúcich

9.1 Musia sa dodržiavať pokyny jazdného a sprievodného personálu.

9.2 Jazdný a odbavovací personál je oprávnený vylúčiť z prepravy osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných drog. Rovnaké platí aj pre cestujúcich, ktorí z iných dôvodov ohrozujú bezpečnosť iných cestujúcich alebo značne negatívne ovplyvňujú pohodu spolucestujúcich. V takýchto prípadoch nie je nárok na náhradnú prepravu.

9.3 V autobuse nie je dovolené fajčiť, ani elektrické cigarety.

9.4 Cestujúci ručí za škody, ktoré spôsobil na autobuse vlastnou vinou.

9.5 Cestujúci, ktorí zámerne alebo z nedbalosti znečistili autobus, musia zaplatiť spoločnosti Flix poplatok za vyčistenie vo výške minimálne 100 EUR, pričom sa umožní cestujúcemu preukázať, či ku škode vôbec nedošlo alebo táto bola podstatne nižšia než uvedené paušály.

9.6 Prepravcovia môžu zmluvu o preprave okamžite vypovedať, keď sa cestujúci napriek (ústnemu) upozorneniu správa tak rušivo, že prepravcovi a/alebo ostatným cestujúcim už nie je viac únosné pokračovať v jazde. To platí aj keď cestujúci nedodržiava vecne zdôvodnené pokyny (napr. bezpečnostné pokyny). Prepravcom v takom prípade naďalej prináleží cena cestovného lístka. Výnimkou je chorobou podmienený výpadok niektorého cestujúceho s nákazlivou chorobou podľa § 3 ods. 1 č. 2 VO-ABB (Všeob. prepr. podm.). V takom prípade prináleží cestujúcemu plná náhrada cestovného.

9.7 Každý cestujúci je v rámci zákonných ustanovení povinný, používať bezpečnostné pásy, pokiaľ je autobus s nimi vybavený.

9.8 Pri prestávkach/ zastaveniach alebo policajných kontrolách musia cestujúci na vyzvanie od jazdného a odbavovacieho personálu autobus opustiť. Cestujúci je povinný, pri prestávkach dodržať dobu trvania prestávky, ktorú oznámi jazdný a odbavovací personál. Jazdný personál je oprávnený pokračovať v jazde, pokiaľ sa cestujúci po uplynutí doby prestávky nevrátil do autobusu a po uplynutí oznámenej doby prestávky nie je zodpovedný za neprítomnosť cestujúceho.

10  Špeciálne povinnosti cestujúcich pri medzinárodných spojoch

10.1 Každý cestujúci, ktorý chce dopravu cez ktorúkoľvek medzinárodnú hranicu, je výlučne zodpovedný za dodržiavanie všetkých právnych predpisov a nariadení týkajúcich sa potrebných cestovných dokladov, víz, cudzích mien, ciel a zdravia. Spoločnosť FlixBus nezodpovedá za žiadne dôsledky z dôvodu nedodržania týchto právnych predpisov a nariadení cestujúcim, a to ani vtedy, ak sa zmenia po rezervácii.

10.2 Každý cestujúci, ktorý si želá dopravu cez ktorúkoľvek medzinárodnú hranicu, je zodpovedný za to, aby mal so sebou všetky potrebné cestovné doklady a aby dodržiaval právne predpisy každej krajiny, z ktorej, cez ktorú alebo do ktorej sa chce prepraviť.

10.2.1 Najmä pre občanov Európskej únie, Nórska a Islandu je ich občiansky preukaz akceptovaný ako cestovný doklad; občania všetkých ostatných národností vyžadujú pasy.

Konkrétne to nezahŕňa: povolenia na pobyt (ktoré nepovoľujú cezhraničné prechody), vodičské preukazy, preukazy totožnosti knižnice, preukazy totožnosti študentov, preukazy zdravotného poistenia a podobné doklady.

10.2.2 Odporúča sa, aby cestujúci nezávisle skontrolovali vstupné a cestovné požiadavky cieľovej krajiny/prepravných krajín skontaktovaním sa s príslušnými veľvyslanectvami alebo konzulátmi a prehliadnutím webovej stránky europa.eu na adrese: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_sk.htm. Spoločnosť FlixBus nezodpovedá za žiadne následky, ak cestujúci nebude mať počas cesty so sebou potrebné cestovné doklady.

10.3 Každý cestujúci musí pred každou cestou diaľkovým autobusom predložiť vodičovi alebo servisnému personálu cestovné doklady potrebné pre cezhraničnú dopravu. Podlieha to zbežným kontrolám zo strany vodičov alebo servisného personálu.

10.4 Spoločnosť FlixBus si vyhradzuje právo odmietnuť nástup cestujúceho, ak nemôže predložiť žiadne cestovné doklady podľa časti 10.2.1.

10.5 V prípade z 10.4 nie je FlixBus povinný, celkom alebo čiastočne nahradiť cestovný lístok alebo poskytnúť inú formu odškodnenia.

10.6 Pre urýchlenie colného odbavenia nesmie byť batožina uzamknutá.

10.7 Cestujúci je povinný, viesť so sebou len podľa druhu a množstva clu nepodliehajúce tovary.

11  Deti a neplnoletí

11.1 Malé deti medzi 0 a 3 rokmi sa smú prepravovať len na sedadlách pre malé deti. Tieto musia byť počas jazdy upevnené s pásmi sedadiel, ktoré sú v autobuse namontované. Sedadlá malých detí musia byť upevnené s dvojbodovými pásmi a musí si ich priniesť osoba, ktorá tieto malé deti sprevádza. 

11.2 Deti a maloletí do 10 rokov sa na všetkých vnútroštátnych a medzinárodných spojoch prepravujú len ak sú počas jazdy v sprievode dospelej osoby. 

11.3 Deti a maloletí medzi 10 a 14 rokmi smú cestovať bez sprevádzania len ak osoba oprávnená k ich výchove v rámci procesu rezervácie písomne potvrdila, že maloletá osoba je schopná, aby túto cestu nastúpila sama a bez dozoru. Flix, spoločnosti Flix a ich partnerské podniky výslovne nepreberajú žiadnu povinnosť dozoru nad neplnoletými. Deti, cestujúce bez sprievodu, sa nesmú prepravovať na nočných spojoch a cez hranice. Taktiež sú všetky samostatne cestujúce deti vylúčené z ciest s prestupovými spojmi. 

11.4 Mladiství nad 15 rokov smú cestovať samostatne. Pri medzinárodných spojoch musia za výchovu zodpovedné osoby zabezpečiť, aby mali mladiství so sebou všetky doklady a preukazy, potrebné na prekročenie hranice (porovnaj číslo 11.2). 

11.5 Deti cestujú za zľavnenú tarifu. Platí to pre deti a neplnoletých do 15 rokov. Ak by bola k dispozícii akciová tarifa nižšia než je táto znížená tarifa, obdrží dieťa automaticky tú výhodnejšiu tarifu.

12  Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenou pohyblivosťou

12.1 Zásadne sa prepravujú všetky osoby nezávisle od toho, či sú zdravotne postihnutí alebo s obmedzenou pohyblivosťou. Zdravotne postihnutým alebo osobám s obmedzenou pohyblivosťou FlixBus zaručí nápomocné služby, ktoré sú v oblasti kompetencií prepravcu podľa Prílohy I a a b Vyhlášky (EU) 181/2011. 

12.1.1 V rámci Česka cestujú postihnutí alebo osoby s obmedzenou pohyblivosťou za zníženú sadzbu, pokiaľ môžu predložiť v Česku vystavenú kartu ZTP alebo ZTP/P. 

12.2 Sprevádzajúca osoba, ako aj sprevádzajúca osoba a vodiaci pes slepca 

12.2.1 Sprevádzajúca osoba sa prepravuje bezplatne, keď je preukázaná nutnosť stáleho sprevádzania. Preukáže sa s príslušným dokladom pri nastúpení cesty, v ktorom je zapísaná nutnosť stáleho sprevádzania, v Nemecku preukaz zdravotne ťažko postihnutého alebo atest od odborného lekára.

12.2.2 Pre zabezpečenie možnosti prepravy osôb s postihnutím alebo s obmedzenou pohyblivosťou ako aj ich sprevádzajúcich osôb je potrebné, aby nás cestujúci pred svojou rezerváciou informoval o svojej potrebe. (porovnaj číslo 12.5.3). 

12.2.3 Sprevádzajúce osoby a slepeckí psi, ktorí musia postihnutých sprevádzať, sú prepravovaní zadarmo, pokiaľ predložia platný preukaz zdravotne ťažko postihnutého alebo príslušný certifikát (porovnaj číslo 12.2.1). Tieto zvieratá sú vyňaté z povinnosti nosiť náhubok. 

12.2.4 Pre zabezpečenie možnosti prepravy sprevádzajúcich osôb alebo vodiaceho psa je potrebné, aby cestujúci pred svojou rezerváciou najneskôr 36 hodín pred začiatkom cesty telefonicky informoval zákaznícky servis o svojej potrebe. 

12.3 Zastávky/autobusové stanice 

Spoločnosti Flix nemajú žiadny vplyv na stav infraštruktúry a preto aj na postihnutým vyhovujúci stav zástavok a autobusových staníc, preto ani nemôžu za toto prevziať žiadnu záruku. Zodpovednosť tu prináleží príslušnému prevádzkovateľovi stanice. 

12.4 Odmietnutie prepravy 

12.4.1 Ak by kvôli výrobnému typu vozidla alebo kvôli infraštruktúre, vrátane autobusových staníc a zástavok nebolo fyzicky možné bezpečne a operačne vykonateľným spôsobom vykonať nástup, výstup alebo prepravu zdravotne postihnutých alebo osôb s obmedzenou pohyblivosťou, sa vyhradzuje právo, urobiť rezerváciu, vystaviť cestovný lístok alebo ho dať k dispozícii iným spôsobom alebo takúto osobu zobrať do vozidla. V takom prípade bude dotknutá osoba oboznámená o prijateľnej alternatíve prepravy so službou spoločnosti Flix. 

12.4.2 Kvôli výrobnému typu vozidiel je v súčasnosti preprava možná len vtedy, keď osoby so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenou pohyblivosťou sú schopné, samostatne a bez cudzej pomoci cestu nastúpiť. Cestujúci môže požadovať, aby ho sprevádzala osoba podľa jeho výberu, ktorá je schopná poskytnúť pomoc, akú zdravotne postihnutí alebo ľudia s obmedzenou pohyblivosťou potrebujú, aby tieto dôvody odpadli. Takáto sprevádzajúca osoba sa prepravuje bezplatne; pokiaľ je to možné, bude jej pridelené sedadlo vedľa postihnutého alebo osoby s obmedzenou pohyblivosťou. 

12.4.3 Dotknutý cestujúci bude do piatich pracovných dní po prijatí žiadosti bezodkladne a na požiadanie písomne informovaný o príslušných dôvodoch odmietnutia prepravy. 

12.4.4 Ak bola preprava cestujúceho so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenou pohyblivosťou preverená a bol vystavený cestovný lístok a napriek tomu cestujúci prepravu odmietne, majú tak cestujúci ako aj jeho sprevádzajúca osoba nasledujúcu možnosť výberu: (a) zaplatenie ceny cestovného lístka a v prípade potreby k čo najskoršiemu okamihu bezplatnú cestu naspäť do prvého východiskového bodu ako bol uvedený v zmluve o preprave alebo (b) pokiaľ je to možné, pokračovať v jazde alebo v ďalšej ceste so zmenou vedenia trasy prostredníctvom primeranej alternatívnej prepravnej služby k miestu určenia, uvedenému v zmluve o preprave. 

12.5 Cestovanie s vozíčkom, resp. s pomôckami na uľahčenie chôdze 

12.5.1 Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenou pohyblivosťou majú nárok na bezplatné prepravenie ich skladacieho invalidného vozíčka alebo ich pomôcok na uľahčenie chôdze v batožinovom priestore autobusu. Z bezpečnostných dôvodov musia byť vozíčky skladacie a bez elektrického pohonu. 

12.5.2 Okrem toho musia mať všetky vozíčky, ktoré sú potrebné v priestore pre cestujúcich, nezávisle od dátumu ich výroby, upevňovacie body pre poistku, tzv. silové uzly, podľa DIN 75078-2 a certifikát od výrobcu podľa DIN EN 12183 alebo 12184. Splnenie záväzných noriem pre prepravu sa musí pred rezerváciou potvrdiť na zaslanom tlačive. (porovnaj číslo 12.5.4). 

12.5.3 Pre preverenie možnosti prepravy sa od cestujúceho požaduje, aby pred rezerváciou, od 14 dní a najneskôr 7 dní (pri preprave v priestore pre cestujúcich), resp. 36 hodín (pri preprave v batožinovom priestore) pred nastúpením cesty telefonicky na zákaznícky servis oznámil presný výrobný typ invalidného vozíčka alebo iných pomôcok na uľahčenie chôdze. 

12.5.4 Cestujúci ubezpečí, že vozíček je funkcieschopný a technicky skonštruovaný tak, aby ho bolo možné bezpečne použiť na jazdu. Invalidný vozíček zodpovedá aktuálnym úradným požiadavkám na bezpečnosť. Preprava na vozíčku sa môže odmietnuť, ak existujú značné dôvody, aby bola bezpečná preprava nemožná alebo otázna. Prepravca vylučuje záruku za poškodenia, ktoré vzniknú z nedostatkov technického stavu invalidného vozíčka.

13 Rezervácia sedadiel

13.1 Rezervácia sedadla

13.1.1 Na niektorých trasách FlixBusu si možno rezervovať konkrétne miesto pri rezervácii na našich webových sídlach, v partnerských agentúrach alebo v predajniach cestovných lístkov spoločností FlixCompanies. Dostupnosť a rezervačný poplatok závisia od trasy, linky, kategórie sedadla (ulička, okno, rad alebo stôl) a od času rezervácie.

13.1.2 Rezervovanie sedadla sa na potvrdení rezervácie cesty rozpozná podľa uvedenia na potvrdení rezervácie. Pri rezerváciách cesty s viacerými osobami nie sú rezervácie sedadiel viazané na konkrétne osoby, to znamená, že konkrétnym osobám jednej rezervácie nie sú pridelené konkrétne sedadlá.

13.1.3 Rezervácia sedadla (spoplatnená) nie je potrebná. Ak si cestujúci nerezervoval sedadlo a systém automaticky nepridelil žiadne sedadlo, cestujúci si môže na začiatku cesty autobusom vybrať sedadlo v určenej oblasti. V takom prípade nie je možné zabezpečiť, aby rodiny a skupiny sedeli spolu. Ale vždy je zaručené, že každý cestujúci dostane v autobuse jedno sedadlo.

13.2 Obmedzenia v rezervovaní sedadiel

13.2.1 Ak sa cestujúci nedostaví k autobusu včas, stráca nárok na sedadlo a prepravu. FlixBus je v takom prípade oprávnený, prideliť lístok podľa čísla 7.2 iným spôsobom. Preto sa doporučuje aj v prípade rezervácie sedadla prísť na zástavku najneskôr 15 minút pred odjazdom.

13.2.2 Vo všeobecnosti sú len osoby s rezerváciou sedadla oprávnené zabrať rezervované sedadlo. FlixBus môže z prevádzkových alebo bezpečnostno-technických príčin znovu prerozdeliť prideliť sedadlá, aj po nastúpení cesty. To môže okrem iného byť prípad, keď sú pre ďalšiu cestu na niektoré iné miesto odkázané tehotné ženy, maloleté alebo samostatne cestujúce deti alebo osoby s telesným postihnutím a nie sú k dispozícii žiadne zodpovedajúce voľné miesta. V takom prípade treba uposlúchnuť pokyny vodiča autobusu. Nové pridelenie sedadiel sa urobí bez ohľadu na rasu, náboženstvo, farbu pleti, národnosť alebo pohlavie.

13.2.3 Ak by sa urobila zmena rezervácie sedadiel a nebolo by možné prideliť žiadne sedadlo v rezervovanej alebo vo vyššej kategórii, môže cestujúci požadovať vrátenie poplatku ze rezerváciu sedadla.

13.2.4 Pri výpadkoch a omeškaniach podľa čísla 16 sa vyplatí suma za rezervovanie sedadla.

13.2.5 K vyplateniu nedôjde, keď cestujúci na cestu nenastúpi alebo ak bolo sedadlo pridelené, resp. získané bezplatne.

13.3 Stornovanie a zmena rezervácie

Poplatok za rezervovanie sedadla sa môže vrátiť pri stornovaní alebo zmene rezervácie ciest, pokiaľ nebolo sedadlo pridelené bezplatne. Platia ustanovenia podľa čísla 5 rezervačných podmienok. Pri stornovaní cesty sa môžu rezervácie sedadiel preniesť na iné osoby z tej istej rezervácie cesty. 

13.4 Rezervácia dodatočného miesta na sedenie 

13.4.1 Platia ustanovenia uvedené v odsekoch 13.1 až 13.3. 

13.4.2 Dodatočné miesto na sedenie nepredstavuje žiadny ďalší nárok na prepravu v zmysle odseku 2.2. Preto nesmie byť prevedené na inú osobu bez platného cestovného lístka. 

13.4.3 Poplatok za voľné miesto sa riadi našimi aktuálne platnými cenami cestovných lístkov. Ustanovenie 13.1.1. sa vzťahuje aj na poplatok za rezerváciu sedadla navyše.

14  Preprava vecí

14.1 Batožina: 

14.1.1 V cene prepravy zahrnutá batožina je obmedzená na bezplatný kus batožiny na cestujúceho s maximálnou veľkosťou 80 x 50 x 30 cm. Máličko odlišné rozmery sú prípustné, keď nedôjde k prekročeniu celkového obvodu batožiny z výšky, šírky a dĺžky 160 cm. Každý cestujúci si so sebou bezplatne môže vziať batožinu s celkovou hmotnosťou maximálne 20 kilogramov. Za batožinu sa počítajú kufre a tašky. Za výnimku sa považuje trekingový batoh. Prosím, pamätajte na to, že na niektorých našich cestovných linkách môžu platiť aj odlišné smernice týkajúce sa batožiny. Ak je to potrebné, uvedú sa počas príslušného rezervačného procesu a na vystavenom lístku. 

14.1.2 Dodatočná batožina 

14.1.2.1 V jednotlivých prípadoch sa môže v rámci disponibilných kapacít prepravovať spoplatnený ďalší kus batožiny (ďalšia batožina) o maximálnych rozmeroch 80 x 50 x 30 cm a hmotnosti maximálne 20 kg. Aj pre dodatočnú batožinu sú málo odlišné rozmery prípustné, pokiaľ celkový obvod batožiny nepresiahne 160 cm. Všeobecný nárok na prepravu viac ako jedného kusa batožiny nie je. Prosím, pamätajte na to, že na niektorých našich cestovných linkách môžu platiť aj odlišné smernice týkajúce sa batožiny. Ak je to potrebné, uvedú sa počas príslušného rezervačného procesu a na vystavenom lístku. 

14.1.2.2 Dodatočnú batožinu je potrebné rezervovať vopred. Rezerváciu možno vykonať online počas procesu rezervácie alebo online cez možnosť Spravovať rezervácie po zakúpení lístku. Keď je v batožinovom priestore autobusu dostatok miesta a ešte nie je rezervovaná žiadna dodatočná batožina, môžete si dodatočnú batožinu kúpiť u vodiča autobusu. Rozhoduje o tom vodič autobusu. Dostupnosť a poplatok za dodatočnú batožinu sa líšia v závislosti od trasy, linky, času rezervácie a spôsobu rezervácie.

14.1.3 Cestujúci musí svoju batožinu označiť s menom a adresou pre správne pridelenie a vrátenie, najmä pre zabránenie jej zámeny.

14.1.4 Za naloženie svojej cestovnej batožiny pri prestupovaní je zodpovedný cestujúci sám. K prípadnej pomoci zo strany vodiča autobusu dochádza len vo výnimočných prípadoch a neexistuje na to žiadny nárok okrem prípadu, že sa jedná o cestujúceho so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenou pohyblivosťou.

14.2 Príručná batožina:

14.2.1 Príručnú batožinu si môžete vziať bezplatne, ale je obmedzená na jeden kus na cestujúceho s maximálnou veľkosťou 42 x 30 x 18 cm a s maximálnou hmotnosťou 7 kg.

14.2.2 Cestujúci musí príručnú batožinu umiestniť v priestore pre cestujúcich tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a poriadok prevádzky a aby neboli ostatní cestujúci obmedzovaní. Zásadne sa musí uložiť do priečinku pre batožinu v priestore pre cestujúcich alebo pod sedadlom pred sebou.

14.2.3 Príručná batožina vrátane obsahu zostáva po celú cestu na starosti cestujúceho a musí sa príslušne na ňu dozerať. Ak spozorujete neoprávnený prístup tretej osoby, treba upovedomiť vodiča autobusu. Cestujúci si krátko pred ukončením cesty skontroluje svoju príručnú batožinu na jej úplnosť.

14.3 Mimoriadna batožina:

14.3.1 Tzv. mimoriadna batožina predpokladá, že cestujúci ju vopred prihlási a dostane dopredu potvrdenie, že si ju môže vziať. Zásadne neexistuje všeobecný nárok na zobratie mimoriadnej batožiny.

14.3.2 Za mimoriadnu batožinu sa považujú predmety, ktoré prekračujú rozmery veľkosti ohľadne batožiny. Pritom nesmie byť obvod mimoriadneho kusa batožiny (výška v cm + šírka v cm + hĺbka v cm) väčší ako 240 cm. Mimoriadny kus batožiny pritom nesmie prekročiť maximálnu hmotnosť 30 kg.

14.3.3 Vzatie mimoriadnej batožiny je obmedzené na jeden predmet na cestujúceho.

14.3.4 Vo všeobecnosti sú z prepravy vylúčené zariaďovacie predmety, kusy nábytku alebo časti nábytku, elektrické zariadenia, surfy a kartonáže. Ortopedické pomôcky a bicykle sa do mimoriadnej batožiny nepočítajú. Pre ne platia osobitné podmienky.

14.3.5 Nadrozmernú batožinu je potrebné rezervovať vopred. Rezerváciu možno vykonať online počas procesu rezervácie alebo online cez možnosť Spravovať rezervácie po zakúpení lístku. Keď je v batožinovom priestore autobusu dostatok miesta a ešte nie je rezervovaná žiadna nadrozmerná batožina, môžete si nadrozmernú batožinu kúpiť u vodiča autobusu. Rozhoduje o tom vodič autobusu. Dostupnosť a poplatok za nadrozmernú batožinu sa líšia v závislosti od trasy, linky, času rezervácie a spôsobu rezervácie.

14.4 Hudobné nástroje:

14.4.1 Hudobné nástroje sa počítajú do mimoriadnej batožiny. Ak by dotknutý nástroj (vrátane jeho kufra) neprekračoval maximálne rozmery príručnej batožiny, môže sa hudobný nástroj prepravovať bezplatne namiesto príručnej batožiny. Pokiaľ by príslušný nástroj (vrátane jeho kufra) prekračoval maximálne rozmery príručnej batožiny, musí sa prepravovať v batožinovom priestore. V takom prípade je treba zaplatiť ďalší poplatok (porovnaj číslo 14.3.5). Hudobné nástroje a ich kufre, ktoré prekračujú rozmery 135 x 48 x 35 cm, sú z prepravy vylúčené.

14.4.2 Vo všeobecnosti sa doporučuje prepravovať hudobné nástroje v kufri z tvrdého obalu.

14.5 Vredni predmeti in elektronska oprema:

14.5.1 Vredni predmeti, kot so gotovina, nakit, žlahtne kovine, ključi, očala (sončna in/ali korekcijska očala), elektronske naprave (prenosni računalniki, iPadi, tablični računalniki, MP3-predvajalniki, mobilni telefoni, fotoaparati, napajalne enote, litijeve baterije ali litijevi akumulatorji), elektronske cigarete, elektronsko potrošniško blago (zlasti prenosni računalniki, mobilni telefoni itd.), ki je bilo preklicano s strani proizvajalca ali trgovca, kontaktne leče, proteze, zdravila, pomembni dokumenti (diplome in drugi certifikati, poverilnice, potni listi, vozniška dovoljenja, vrednostni papirji) itd. ter lomljivi predmeti morajo biti spravljeni v ročni prtljagi in ne v navadni prtljagi, za njihovo varnost pa z ustrezno skrbnostjo odgovarjajo potniki.

14.5.2 Ak sa napriek tomu prepravujú v cestovnej batožine, neexistuje žiadny nárok na ručenie. Výnimkou z toho sú prípady zavinené úmyselne alebo z hrubej nedbalosti.

14.6 Detské kočíky:

14.6.1 Kočíky sa prepravujú ako mimoriadna batožina (na cestujúceho max. 1 kočík). Kočíky sa musia dať poskladať. Kočíky, ktoré sa nedajú poskladať, sú z prepravy vylúčené. Prihlásiť kočík sa musí telefonicky najskôr 48 hodín pred odchodom na zákazníckom servise.

14.6.2 Kočíky sa prepravujú bezplatne.

14.7 Bicykle & E-kolobežky:

14.7.1 Bicykle

14.7.1.1 Na niektorých tratiach sa môžu prepravovať aj bicykle. Tie musia mať štandardné rozmery, bez nadstavby a nesmú prekročiť hmotnosť 20 kilogramov - elektrické, tandemové bicykle alebo bicykle s tromi kolesami nie je možné prepravovať.

14.7.1.2 Doporučujeme všetkým cestujúcim, ktorí by si chceli zobrať so sebou bicykel, aby si včas v predpredaji rezervovali cesty a miesta pre bicykle.

14.7.1.3 Preprava bicyklov sa robí len v rámci disponibilnej kapacity maximálne 5 bicyklov na autobus. Zásadne neexistuje povinnosť prepraviť bicykle.

14.7.1.4 Preprava bicyklov podlieha osobitnému poplatku za bicykel. Dostupnosť a poplatok za bicykel sa líšia v závislosti od trasy, linky, času rezervácie a spôsobu rezervácie. Preprava sa uskutočňuje na nosičoch bicyklov. Vo zvláštnych prípadoch je preprava možná iba vo vhodných vreciach v batožinovom priestore (napr. skladací bicykel). Celková veľkosť vreca s bicyklom nemôže byť väčšia ako 240 cm (výška + šírka + hĺbka) a celková hmotnosť nemôže byť väčšia ako 20 kg. V opačnom prípade musia byť o tom upovedomené služby zákazníkom (pozrite si odsek 14.3.5).

14.7.2 E-kolobežky

14.7.2.1 Preprava elektrických kolobežiek a podobného tovaru v diaľkových autobusoch je vylúčená.

14.8 Za v autobuse zabudnuté alebo iným spôsobom zanechané predmety neexistuje žiadna ochrany poistením. Ak by cestujúci v autobuse niečo zanechal, potom vyplní tlačivo pre nálezy na webovom portále Flix.

14.9 Z prepravy sú vylúčené nebezpečné látky a predmety, najmä

 • výbušné, ľahko zápalné, rádioaktívne, zle zapáchajúce alebo dráždivé látky
 • nezabalené alebo nechránené veci, ktoré by mohli spôsobiť cestujúcim zranenie.

Sem patria napr. zbrane, munícia a rakety ohňostroja.

15  Preprava zvierat

15.1 Preprava a transport psov a iných zvierat v diaľkových autobusoch je zásadne vylúčená.

15.2 Pre sprevádzajúce a slepcov vodiace psy platia ustanovenia v 12.2.3 ako aj 12.2.4.

16  Práva cestujúcich pri meškaní a anulovaní

16.1 Pri anulovaní alebo meškaní odchodu spoločnosti Flix alebo prevádzkovateľ autobusovej stanice informujú cestujúcich, ktorí odchádzajú z s personálom obsadenej autobusovej stanice, tak rýchlo, ako je to možné, ale najneskôr 30 minút po plánovanom čase odchodu, o situácii a pokiaľ sú také informácie k dispozícii, o predpokladanom čase odchodu. Spoločnosti Flix ponúkajú všetkým cestujúcim - najmä tiež tým, ktorí cestujú z autobusových zástavok bez personálu - informácie o anulovaní alebo meškaniach elektronickou cestou. Pre obdržanie takýchto informácií je potrebné, aby boli poskytnuté k dispozícii údaje o kontakte (napr. číslo mobilného telefónu).

16.2 Musí sa rozumne vychádzať z toho, že odchod rezervovaného spoja sa musí anulovať alebo sa oneskorí o viac ako 120 minút alebo v prípade zmeny rezervácie má cestujúci možnosť výberu: (a) najskoršie možné pokračovanie v ceste alebo v ďalšej ceste so zmenou vedenia trasy do v zmluve o preprave určeného cieľového miesta za porovnateľných podmienok s tými, čo boli uvedené v zmluve o preprave alebo (b) vyplatenie ceny cestovného lístka a v prípade potreby čo najskôr bezplatná cesta naspäť autobusom do východiskového miesta odchodu, určeného v zmluve o preprave. Nárok na vyplatenie plnej, zaplatenej ceny cestovného lístka sa uplatní za vykonané časti jazdy ako aj za nevykonané časti jazdy, ak jazda podľa pôvodných cestovných poriadkov stratila zmysel. Náhrada sa vyplatí v peniazoch okrem prípadu, že cestujúci súhlasí s nejakou inou formou náhrady a do 14 dní potom ako bola žiadosť o náhradu prijatá alebo keď bol cestujúci oboznámený s možnosťou výberu podľa (a) a (b).

16.3 Flix ponúkne cestujúcemu bezplatný nocľah v niektorom hoteli alebo ubytovanie iným spôsobom ako aj pomoc pri organizovaní prepravy medzi autobusovou stanicou a miestom ubytovania, pokiaľ je potrebný pobyt na jednu noc alebo viac kvôli anulovaniu jazdy ako aj pri omeškaní odjazdu z niektorej autobusovej stanice o viac ako 90 minút pri jazdách s plánovaným trvaním viac ako 3 hodiny. V takom prípade ponúkne Flix rýchloobčerstvenia, jedlá alebo občerstvenia v primeranom pomere k dobe čakania alebo oneskorenia, pokiaľ sú v autobuse alebo na autobusovej stanici k dispozícii alebo sa dajú únosným spôsobom obstarať. Flix obmedzí celkové náklady na ubytovanie - bez nákladov na prepravu medzi autobusovou stanicou a ubytovaním - na cestujúceho na 80 EUR za noc a najviac za dve noci. Horeuvedený nárok na bezplatné ubytovanie v niektorom hoteli alebo ubytovanie iným spôsobom neexistuje, keď Flix preukáže, že anulovanie alebo meškanie bolo spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami alebo ťažkými prírodnými katastrofami, ktoré ovplyvnili prevádzku autobusovej dopravy.

16.4 Ak sa počas jazdy stane vozidlo neschopným prevádzky, Flix ponúkne cestujúcemu pokračovanie v jeho ceste s iným vozidlom alebo prepravu do niektorého vhodného miesta pre čakanie, z ktorého je možné v ceste pokračovať.

16.5 Ďalej siahajúce nároky na základe nevýhod, vzniknutých z anulovania alebo meškania, nie sú vylúčené.

17  Ručenie

17.1 Pri ľahkej nedbalosti – okrem prípadu ohrozenia na živote, zdraví, fyzického ohrozenia alebo ohrozenia zdravia - sa ručí len keď došlo k porušeniu dôležitých povinností. Ručenie v prípade úmyslu alebo hrubej nedbalosti existuje bez obmedzenia.

17.2 Ručenie za nepriame škody sa v prípade ľahkej nedbalosti vylučuje. To neplatí pri úmyselnom alebo nedbalostnom fyzickom zranení, ohrození života a zdravia.

17.3 Výška náhrady škody v prípade úmrtia sa vypočíta v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Maximálna výška náhrady stanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch nesmie byť nižšia ako 220 000 EUR na cestujúceho.

17.4 Ručenie a výška odškodného za poškodenia batožiny je obmedzená, resp. vylúčená nasledovne:

17.4.1 Za poškodenie kusov batožiny, ku ktorému došlo v súvislosti s nehodou, vyplývajúcou z používania autobusu alebo stratou batožiny, ku ktorej došlo v súvislosti s nehodou, vyplývajúcou z používania autobusu, sa výška odškodného obmedzuje na škodový prípad na cestujúceho a na kus batožiny na 1.200 EUR.

17.4.2 Za stratu kusov batožiny, ku ktorej došlo bez súvislosti s nehodou, vyplývajúcou z používania autobusu ako aj za zámenu alebo krádež kusov batožiny, sa ručenie, okrem prípadov úmyslu alebo hrubej nedbalosti, vylučuje.

17.4.3 Za škody alebo rozšírenia škody, ktoré vzniknú kvôli neodbornému zabaleniu kusov batožiny, sa ručenie, okrem prípadov úmyslu alebo hrubej nedbalosti, vylučuje.

17.5 Odškodnenie v prípade poškodenia invalidných vozíčkov a iných pomôcok chôdze zodpovedá minimálne cene za ich opätovné obstaranie alebo nákladom na opravu strateného alebo poškodeného vybavenia. Pritom sa podnikne akékoľvek úsilie na rýchle obstaranie minimálne dočasnej náhrady, technických a funkčných vlastností strateného alebo poškodeného vozíčka a iných pomôcok chôdze.

17.6 Výška odškodného pri všetkých ostatných vecných škodách, ktoré nie sú žiadnymi nehodou podmienenými poškodeniami batožiny a žiadnymi poškodeniami na vozíčkoch a iných pomôckach pre chôdzu,  obmedzuje na 1.000 EUR okrem prípadu, že vecná škoda vznikla kvôli úmyslu alebo hrubej nedbalosti.

17.7 Uvedené obmedzenia ručenia a vylúčenia ručenia neplatia pri zo zákona povinne predpísanom ručení v závislosti od zavinenia alebo keď sa prevzala záruka závislá od zavinenia v jednotlivom prípade.

18  Dodatočné všeobecné podmienky prepravy

[neuplatňuje sa]

19 Miesto súdu

Miestom súdu pre v registri registrovaných obchodníkov, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú žiadne všeobecné miesto súdu v tuzemsku ako aj pre fyzické osoby, ktoré po uzavretí zmluvy o preprave preložili svoje bydlisko alebo adresu na ktorej sa zvyčajne zdržiavajú, do zahraničia, ktorých bydlisko alebo miesto zvyčajného pobytu v čase podania žaloby nie je známe, je Mníchov.

20 Neúčinnosť niektorých ustanovení

Ak by niektoré ustanovenia týchto všeobecných a špeciálnych podmienok prepravy boli alebo sa stali celkom alebo čiastočne neúčinnými alebo nulitnými, nedotkne sa to zásadne účinnosti zmluvy o preprave v ostatných veciach. 

 

II.  Špecifické špeciálne prepravné podmienky podľa krajiny

1. Doplnenia prepravných podmienok pre Dánsko

 • Čo sa týka bodu 5: Študenti, deti a seniori pri cestách v rámci Dánska dostanú zľavu na regulárne ceny. Majte prosím na pamäti, že pri rezervácii a ceste za zľavnenú tarifu musíte vodičovi pri nastupovaní predložiť platný preukaz s fotografiou. Lístky pre deti, študentov a seniorov sú platné len pri predložení preukazu. Ak vodičovi nepredložíte žiadny preukaz, zľavnený cestovný lístok prepadne a vy na jazdu potrebujete regulárny lístok. 
  Dánski vojaci základnej služby môžu cestovať bezplatne, keď predložia o tomto príslušný doklad a preukaz. Musí sa urobiť rezervácia sedadla e-mailom: sluzby@flixbus.sk
 • Čo sa týka bodu 11: Klauzuly 11.2, 11.3 a 11.5 neplatia pre spoje v rámci Dánska. Maloletí do 16 rokov môžu v rámci Dánska cestovať samostatne, aj na cestách s prestupom, keď jeden z rodičov alebo za výchovu zodpovedná osoba písomne potvrdí, že dotknutí maloletý je schopný podniknúť cestu bez sprevádzania a dozoru. FlixBus výslovne nepreberá žiadnu zodpovednosť za dozor nad maloletým. V rámci Dánska cestujú deti vždy za zľavnenú tarifu voči lístkom pre dospelých. V sprievode cestujúceho staršieho ako 16 rokov môžu bezplatne cestovať najviac dve deti do 12 rokov. Jedno dieťa do 12 rokov môže bezplatne cestovať, keď ho sprevádza dieťa vo veku medzi 12 a 15 rokom.

2. Doplnenia prepravných podmienok pre Francúzsko

 • Čo sa týka bodu 7.6: Od 9. augusta 2021 budú všetci cestujúci starší ako 18 rokov, ktorí cestujú do Francúzska a v rámci francúzskeho územia, povinní mať jeden z troch zdravotných dokladov relevantných pre tzv. zdravotný preukaz: osvedčenie o úplnej vakcinácii, dôkaz o platnom negatívnom RT-PCR alebo antigénnom teste, výsledok pozitívneho testu RT-PCR potvrdzujúci zotavenie z ochorenia Covid-19 starý najmenej 11 dní a najviac 6 mesiacov. 
  Cestujúci, ktorí nemajú dostatočný doklad, môžu byť z cesty vylúčení. V tomto prípade neexistuje nárok na náhradu dopravy. 
  Od 30. septembra 2021 sa tieto opatrenia vzťahujú na všetkých cestujúcich nad 12 rokov.
 • Čo sa týka bodu 11: Klauzuly 11.2, 11.3 a 11.4 neplatia pre spoje v rámci Francúzska a spoje z Francúzska do zahraničia. Maloletí do 16 rokov musia byť pri cestách sprevádzaní osobou, oprávnenou na ich výchovu. Pri cestách mladistvých vo veku od 16 do 17 rokov z Francie do zahraničia musí na ich výchovu oprávnená osoba zabezpečiť, že mladiství majú so sebou všetky doklady a preukazy, ktoré sú na prekročenie hraníc potrebné (občiansky preukaz alebo cestovný pas).
 • Čo sa týka bodu 12.2.1: Ak je osoba držiteľom: – preukazu invalidity alebo priority v rámci mobility a začlenenia vo Francúzsku – preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osvedčenia o zdravotnom stave v Nemecku – osvedčenia vydaného oblastným úradom zdravotníctva (ASL) alebo štátnou organizáciou sociálneho zabezpečenia (INPS) v Taliansku – v Českej republike platného preukazu ZTP/P vydaného v Českej republike (PS) a odmietne sa jej rezervácia, vydanie alebo poskytnutie cestovného lístka, prípadne nástup na palubu na základe jej zdravotného postihnutia, táto osoba môže požiadať, aby bola sprevádzaná inou osobou podľa vlastného výberu, ktorá je schopná jej poskytnúť potrebnú pomoc. Sprevádzajúca osoba musí mať viac ako 18 rokov, prepravuje sa bezplatne a ak je to možné, bude jej pridelené sedadlo vedľa osoby so zdravotným postihnutím alebo obmedzenou pohyblivosťou.
 • Čo sa týka bodu 12.2.3: Preprava je umožnená vodiacim psom a asistenčným psom sprevádzajúcim osoby, ktoré sú držiteľom preukazu začlenenia v rámci mobility, s označením invalidity a priority. Vodiace a asistenčné psy absolvujúce výcvik majú rovnaké práva. Vodiaci alebo asistenčný pes musí byť označený osvedčením označujúcim vodiaceho alebo asistenčného psa. Tieto zvieratá sú vyňaté z povinnosti nosiť náhubok. Na medzinárodných linkách musia mať pri sebe navyše aj pas psa na medzinárodné cestovanie.
 • Čo sa týka bodu 21.2: Po kontaktovaní oddelenia zákazníckeho servisu je v prípade absencie uspokojivej odpovede v lehote 60 dní cestujúci informovaný o možnosti využiť mediáciu tak, že bezplatne kontaktuje mediátora v oblasti cestovného ruchu. Postup možno uskutočniť poštou na tejto adrese: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17 alebo elektronicky odoslaním žiadosti prostredníctvom online platformy, ktorá je prístupná pomocou tohto odkazu: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Doplnenia prepravných podmienok pre Taliansko

 • Čo sa týka bodu 11.1: Deti vo veku od 0 do 3 rokov sa môžu prepravovať iba na vhodných detských bezpečnostných sedačkách. Tieto sedačky musia byť zaistené dvojbodovými bezpečnostnými pásmi, ktoré sú k dispozícii v autobuse, a musia ich zabezpečiť dospelí sprevádzajúci maloletých. Spoločnosť FlixBus nie je zodpovedná za vhodnosť a dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných sedačiek. Zodpovedajú za ne dospelí sprevádzajúci maloletých.

  Maloleté osoby vo veku najmenej 3 roky sa môžu prepravovať pomocou zadržiavacích systémov, iba ak sú schválené a kompatibilné s ich výškou (položka 172.6 Talianskych dopravných zákonov [Codice della Strada]).

  Ak bus nie je vybavený schválenými zadržiavacími systémami, maloleté osoby sa musia prepravovať pomocou štandardných bezpečnostných pásov, iba ak sú kompatibilné s ich výškou. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na deti s hmotnosťou viac ako 36 kg.

  Zodpovednosť za dohľad nad maloletými osobami budú niesť iba dospelí, ak nebudú dodržiavať tieto ustanovenia. Cestujúci s hmotnosťou do 36 kg a výškou do 1,50 m môžu cestovať bez použitia detských zadržiavacích systémov, iba ak nie sú v prednom rade a sprevádza ich cestujúci, ktorý má najmenej 16 rokov. 

  Na medzinárodných spojeniach môžuneplnoleté osoby vo veku od 0 do 14 rokov (neplnoleté osoby, ktoré ešte nemajú 14 rokov) cestovať len v prípade, že ich sprevádza dospelá osoba (rodičia, zákonný zástupca alebo iná osoba zákonného veku). Ak neplnoleté osoby mladšie ako 14 rokov cestujú na medzinárodné spoje sprevádzané inou dospelou osobou ako ich rodičmi alebo zákonným zástupcom, táto osoba musí udeliť výslovné povolenie a podpísať súhlas na príslušnom policajnom sídle (Questura), ktorý si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze

  Platnosť cestovného povolenia je obmedzená na jednu cestu (určenú ako jednosmerná a/alebo spiatočná cesta) mimo miesta bydliska neplnoletej osoby s určeným miestom určenia. 

  Ak neplnoleté osoby vo veku od 14 do 15 rokov (neplnoleté osoby, ktoré už majú 14, ale ešte nie 15 rokov) chcú cestovať medzinárodnými spojeniami bez toho, aby ich sprevádzala dospelá osoba, ich rodičia alebo zákonný zástupca musia udeliť písomné povolenie, ktoré sa pripojí k lístku pomocou formulára uvedeného na nasledujúcom odkaze

  Na vnútroštátnych spojeniach môžuneplnoleté osoby vo veku od 0 do 10 rokov (neplnoleté osoby, ktoré ešte nemajú 10 rokov) cestovať len v prípade, že ich sprevádza dospelá osoba (rodičia, zákonný zástupca alebo iná plnoletá osoba). Ak neplnoleté osoby mladšie ako 10 rokov cestujú na vnútroštátnych spojoch sprevádzané inou dospelou osobou ako ich rodičmi alebo zákonným zástupcom, musia rodičia alebo zákonný zástupca udeliť písomné povolenie, ktoré má byť pripojené k lístku pomocou formulára uvedeného na nasledujúcom odkaze

  Ak neplnoleté osoby vo veku od 10 do 15 rokov (neplnoleté osoby, ktoré už majú 10, ale ešte nie 15 rokov) chcú cestovať vnútroštátnymi spojeniami bez toho, aby ich sprevádzala dospelá osoba, ich rodičia alebo zákonný zástupca musia udeliť písomné povolenie, ktoré sa pripojí k lístku pomocou formulára uvedeného na nasledujúcom odkaze

  Spoločnosti Flix a FlixCompanies nie sú zodpovedné za dohľad nad maloletými osobami.

 • Čo sa týka bodu 12: Osoba, ktorej pohyblivosť je znížená pri používaní dopravy z dôvodu fyzického postihnutia (zmyslového alebo lokomotorického, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo postihnutia alebo z akejkoľvek inej príčiny postihnutia alebo z dôvodu veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie poskytovanej služby všetkým cestujúcim podľa ich špecifických potrieb (ďalej len „osoba so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou“ alebo „osoba so zdravotným postihnutím“).
 • Čo sa týka bodu 12.2.1: Sprevádzajúca osoba má nárok na bezplatné cestovanie, ak cestujúci dokáže preukázať, že musí byť vždy sprevádzaný. Dôkaz sa poskytuje uvedením príslušného dokumentu, v ktorom sa uvádza potreba neustálej asistencie pri odchode; v Taliansku doklad o zdravotnom stave (Certificato) vydáva miestny zdravotnícky úrad (ASL) alebo Národný inštitút sociálneho zabezpečenia (INPS).
 • Čo sa týka bodu 12.2.3: Služobné psy pre osoby so zdravotným postihnutím a vodiace psy pre nevidiacich sa prepravujú bezplatne po predložení platného dokumentu preukazujúceho závažné postihnutie alebo ekvivalentného dokladu (pozri 12.2.1). Tieto zvieratá musia mať na žiadosť vodiča alebo spolujazdca košík.
 • Čo sa týka bodu 12.5.1: Z bezpečnostných dôvodov musia byť invalidné vozíky skladacie a nesmú byť elektrické. Hnacie mechanizmy a akýkoľvek vonkajší motor určené na montáž na invalidný vozík sú z prepravy z rovnakých dôvodov takisto vylúčené.

4. Doplnenia prepravných podmienok pre Poľsko

 • Čo sa týka bodu 2.2: Toto ustanovenie nevylučuje právo cestujúceho zmeniť zmluvu o preprave alebo odstúpiť od zmluvy o preprave na mieste, keď sa autobus zastaví na autobusovej zastávke počas cesty pre spoje prevádzkované spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o. Na odstúpenie od zmluvy o preprave počas jazdy je potrebné vopred informovať vodiča. Na zmenu zmluvy o preprave počas jazdy je potrebné vopred informovať vodiča a kúpiť si nový lístok.
 • Čo sa týka bodu 3.1: Lístky, zakúpené na spoje FlixBus Polska sp. z o.o., sa považujú za faktúru v zmysle poľského zákona o dani z obratu.
 • Čo sa týka bodu 3.2.1: Lístky na spojenia prevádzkované spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o. si možno kupovať priamo vo vybraných autobusoch.
 • Čo sa týka bodu 3.5.4: Pre cesty v rámci Poľska sa zaručujú zákonné zvýhodnenia, ktoré sa zaručujú oprávneným osobám podľa poľského zákona o nároku na zľavnenú prepravu vo verejnej doprave alebo iných ustanovení. V tomto prípade sa poplatok vypočíta na základe zákonnej zľavy a ceny, ktorá je uvedená v zozname poplatkov, platnom pre danú trať. Cestujúci je povinný, pred nastúpením do autobusu predložiť platný doklad na potvrdenie nárokov na zľavu. Informácie o možných zákonných zľavách a platných dokladoch na potvrdenie ich oprávnenia nájdete tu.
 • Čo sa týka bodu 5: Na služby prevádzkované spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o. sa vzťahujú ustanovenia uvedené v odseku 5 aj v prípade uznania, že neexistuje platný doklad potvrdzujúci nárok na bezplatné alebo zlacnené cestovné.
 • Čo sa týka bodu 5.3: Za služby prevádzkované spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o. je zvýšené cestovné súčtom príslušného cestovného a dodatočného cestovného: 150 PLN vybraté počas kontroly alebo 200 PLN, ak bola vydaná žiadosť o zaplatenie.
 • Čo sa týka bodu 5.4: Za služby prevádzkované spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o. bude zvýšené cestovné a dodatočné cestovné vrátené a žiadosť o platbu bude zrušená po zaplatení manipulačného poplatku 15 PLN a ak cestujúci bude schopný najneskôr do 7 dní od dátumu prepravy poskytnúť dokumenty o tom, že príslušná cesta bola rezervovaná alebo že má nárok na bezplatné alebo zlacnené cestovné. Príslušnú dokumentáciu je potrebné poslať pomocou kontaktného formulára dostupného na adrese https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=sk alebo doporučeným listom na adresu: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Varšava, Poľsko.
 • Čo sa týka bodu 9.3: V Poľsku je konzumácia alkoholu v autobuse zakázaná.
 • Čo sa týka bodu 9.5: Na spoje, ktoré vykonáva FlixBus Polska sp. z.o.o., sa uplatní 9.5 vo forme, že cestujúci musí zaplatiť odškodnenie v tej výške, v ktorej škoda skutočne vznikla.
 • Čo sa týka bodu 12: V Poľsku a v službách prevádzkovaných spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o. platia odseky 12.2.3 a 12.2.4 pre ľudí so zdravotným postihnutím s asistenčnými psami, v zmysle definície v príslušných zákonoch. Platia nasledujúce ustanovenia:
 • Čo sa týka bodu 12.2.3: Asistenčný pes osoby so zdravotným postihnutím sa prepravuje bez ďalšieho poplatku za predpokladu, že je vybavený postrojom a postihnutá osoba má certifikát potvrdzujúci stav asistenčného psa a certifikát o požadovaných veterinárnych vakcináciách. Tieto zvieratá nemusia nosiť náhubok.
 • Čo sa týka bodu 12.2.4: Ustanovenie neplatí.
 • Čo sa týka bodu 17: Pre Poľsko sa ustanovenia zo 17 vôbec neuplatňujú ale sa uplatňujú nasledujúce ustanovenia o ručení (17.8.1 bis 17.8.9), podľa poľského občianskeho práva a poľského zákona o osobnej doprave:
 • Čo sa týka bodu 17.8.1: Sťažnosti na základe s prepravcom uzatvorenej zmluvy o preprave, sa musia tlačivom na webových portáloch Flix písomne smerovať na FlixBus alebo písomne zaslať na adresu: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Poľsko. Sťažnosti sa môžu podať do jedného roka od dňa, keď sa okolnosti, ktoré sú predmetom sťažnosti, vyskytli.
 • Čo sa týka bodu 17.8.2: Sťažnosť by mala obsahovať najmä vymenovanie osoby, ktorá sťažnosť podala, popis okolností a z toho vychádzajúce obvinenia, údaj o utrpenej škode, nárok, ktorý sa má uplatniť a podpis sťažovateľa. K sťažnostiam sa musia priložiť originály alebo fotokópie cestovného lístka ako aj iné doklady k uzavretiu zmluvy o preprave, vrátane takých, ktoré dokazujú nárok na bezplatnú alebo zľavnenú prepravu.
 • Čo sa týka bodu 17.8.3: V prípade sťažností ohľadne batožiny sa musia uviesť presne škoda a okolnosti, za ktorých k nej došlo.
 • Čo sa týka bodu 17.8.4: Ak sťažnosť neobsahuje horeuvedené predpoklady, musia sa tieto informácie dodať dodatočne. V takom prípade prepravca vyzve sťažovateľa na doplnenie týchto údajov do 14 dní po prijatí žiadosti. Absencia reakcie sťažovateľa na túto výzvu v rámci tejto lehoty vedie k tomu, že sťažnosť sa nebude ďalej spracovávať.
 • Čo sa týka bodu 17.8.5: Prepravca spracuje sťažnosť do 30 dní od dátumu prijatia vyplnenej sťažnosti.
 • Čo sa týka bodu 17.8.6: Ďalšie podmienky a podrobný postup pri sťažnosti sú upravené v poľskom zákone o doprave a vo vykonávacích predpisoch.
 • Čo sa týka bodov 18 a 19: Tieto ustanovenia neplatia na pripojenia prevádzkované spoločnosťou FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Doplnenia prepravných podmienok pre Českú republiku

 • Čo sa týka bodu 3.3.3: Podľa ustanovení § 1840 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov, osobitné ustanovenia týkajúce sa záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých ako zmluvy na diaľku, podľa ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní, sa nevzťahuje na zmluvy o preprave cestujúcich.
 • Čo sa týka bodov 11.2 až 11.4: Namiesto vekového obmedzenia v odsekoch 11.2 až 11.4 môžu byť deti mladšie ako šesť rokov prepravované len v prípade, že ich sprevádza osoba staršia ako desať rokov.
 • Čo sa týka bodu 11.5: Cestujúci vo veku do šiestich rokov sa prepravujú bezplatne; to neplatí pre druhé alebo ďalšie dieťa sprevádzané tým istým cestujúcim alebo ak je dieťaťu na žiadosť sprievodného cestujúceho poskytnuté samostatné sedadlo. Cestujúci vo veku od 6 do 18 rokov cestujú za zľavnené cestovné.
 • Čo sa týka bodu 12: V Českej republike majú osoby so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenou pohyblivosťou cestovať za zníženú sadzbu, ak sú schopné predložiť platnú kartu ZŤP alebo ZŤP/P vydanú v Českej republike.
 • Čo sa týka bodu 12.2.1: Sprievodca sa prepravuje bezplatne, ak je predložený dôkaz o potrebe trvalého sprievodu. Predloženie dôkazu je definované ako poskytnutie vhodného dokladu pri začatí cesty, ktorý uvádza potrebu trvalého sprievodu. V Českej republike je to platná karta ZŤP/P vydaná v Českej republike.
 • Čo sa týka bodu 12.2.4: Toto ustanovenie sa neuplatňuje.
 • Čo sa týka bodu 16.2: V prípade, že cestujúci má jednosmerný lístok na spojenie, ktoré sa v stanici odchodu oneskorí o 60 minút alebo o viac a cestujúci sa rozhodne svoju cestu zrušiť, má právo na vrátenie platby za cestovné.
 • Čo sa týka bodov 17.1. až 17.3, 17.6, 17.7: Uplatňujú sa ustanovenia zákonnej zodpovednosti.
 • Čo sa týka bodu 17.4.2: Namiesto uvedeného ustanovenia platia nasledujúce podmienky: na prepravu v batožinovom priestore sa dá odovzdať iba batožina, ktorej cena nepresahuje 3 000 CZK.
 • Čo sa týka bodu 18: Okrem týchto všeobecných prepravných podmienok platí aj vyhláška Ministerstva dopravy a komunikácií č. 175/2000 Z. z o prepravnom poriadku pre verejnú železničnú a cestnú osobnú dopravu alebo iné príslušné právne predpisy.
 • Čo sa týka bodu 19: Akýkoľvek prípadný spor medzi spoločnosťou  FlixBus CZ s. r. o. a cestujúcim sa bude konať na súde v  Českej republike. 

6. Doplnenia prepravných podmienok pre Švédsko

 • Čo sa týka bodu 16.2: 
  • Meškania na trasách liniek s celkovou dĺžkou kratšou ako 150 km (napr. linka 690 z Arlandy do Štokholmu C)
   • Na trasách liniek s celkovou dĺžkou kratšou ako 150 km platia iné ustanovenia v prípade meškania dlhšieho ako 20 minút.
   • Cestujúci môžu pokračovať v ceste iným dopravným prostriedkom alebo pokračovať v ceste s meškajúcim autobusom. V obidvoch prípadoch majú cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu. Nezávisí to od vzdialenosti, ktorú ste sami prekonali, ale od celkovej vzdialenosti autobusovej linky, ktorú používate.
  • Náhrada za iné dopravné prostriedky.
   • Ak existuje dôvodné podozrenie, že cestujúci budú meškať do svojho cieľa svojej cesty o viac ako 20 minút, majú právo najprv cestovať iným dopravným prostriedkom, následne žiadať o náhradu za alternatívnu dopravu. Alternatívnou dopravou môže byť napríklad mestská hromadná doprava, taxi alebo vlastné auto. Žiadosti o preplatenie cesty taxíkom sa môžu posudzovať iba vtedy, ak sa jazda vykonala z presných staníc, ktoré boli rezervované alebo plánované.
   • Náklady na alternatívnu prepravu musia byť primerané okolnostiam a nesmú prekročiť 1/40 základnej ceny, ako je definovaná v zákone o sociálnom poistení (2010:110), (1182.50 SEK za rok 2020). Neexistujú žiadne vopred stanovené obmedzenia na to, aké primerané náklady majú byť. O každom jednotlivom prípade je potrebné rozhodnúť.
   • Cestujúci majú tiež nárok na náhradu za iné dopravné prostriedky v prípade omeškania, aj keď si cestujúci nemohli kúpiť lístok na autobus. Autobus by mal meškať viac ako 20 minút a cestujúci by mali mať dopredu naplánované cestovať tou autobusovou linkou, u ktorej došlo k omeškaniu. Musia existovať dôkazy o tom, že cestujúci sa na cestu pripravoval, napríklad, že stál na autobusovej zastávke/autobusovej stanici, aby mohol cestovať autobusom, ktorý bol v omeškaní. 
  • Preplatenie poplatkov za lístky
   • Ak sa cestujúci rozhodnú pokračovať v ceste s meškajúcim autobusom, majú nárok na vrátenie ceny:
    • ak je meškanie na ceste viac ako 20 minút, má právo na 50 % vrátenie ceny cestovného lístka,
    • ak je meškanie na ceste viac ako 40 minút, má právo na 75 % vrátenie ceny cestovného lístka,
    • ak je meškanie na ceste viac ako 60 minút, má právo na 100 % vrátenie ceny cestovného lístka.
   • Cestujúci, ktorí žiadajú náhradu za alternatívnu prepravu, musia svoj nárok uplatniť do dvoch mesiacov od omeškania.

7. Doplnenia prepravných podmienok pre Spojené kráľovstvo

 • Čo sa týka bodu 11.3: Platí len pre jazdy, ktoré zostávajú v rámci Spojeného kráľovstva.
 • Čo sa týka bodu 11.4: V prípade spojov, ktoré idú mimo Spojeného kráľovstva, musí mať dieťa na samostatnú cestu najmenej 16 rokov.

8. Doplnenia prepravných podmienok pre Španielsko

 • Čo sa týka bodu 19: Spoločnosť Flix SE výslovne odmieta a vylučuje právomoc rozhodcovských orgánov pre dopravu pri riešení sporov týkajúcich sa služieb, ktoré poskytuje. Ak cestujúci podajú sťažnosti rozhodcovským orgánom pre dopravu, budú informovaní o alternatívnych možnostiach riešenia sporov.

9. Doplnenia prepravných podmienok pre Grécko

 • Čo sa týka bodu 9: Platia nasledujúce povinnosti cestujúcich:
  • Cestujúci nesmú robiť hluk (napríklad používať rádio s hlasitým odposluchom).
  • Nesmú lepiť nálepky, zdieľať tlačené materiály, obchodovať s tovarom, vykonávať propagáciu akejkoľvek formy, hrať na hudobné nástroje a žobrať.
 • Čo sa týka bodu 11.2: Deti a maloleté osoby, ktoré ešte nedosiahli vek 7 rokov, budú môcť cestovať na všetkých vnútroštátnych a medzinárodných pravidelných linkách len v sprievode dospelej osoby.
 • Čo sa týka bodu 11.3: Deti a maloleté osoby vo veku od 7 do 14 rokov môžu cestovať samostatne len v prípade, ak rodič alebo zákonný zástupca písomne potvrdí počas rezervácie, že príslušná maloletá osoba je schopná a môže začať cestovať bez sprievodu a bez dohľadu. Spoločnosti Flix, FlixCompanies a ich pridružené spoločnosti výslovne nenesú žiadnu zodpovednosť za dohľad nad maloletou osobou. Deti, ktoré cestujú sami, nesmú cestovať v nočných spojoch ani cez štátne hranice. Okrem toho všetky deti, ktoré cestujú samostatne, nie sú oprávnené zúčastňovať sa na cestách, ktoré zahŕňajú spojenia.
 • Čo sa týka bodu 11.4: V prípade služieb medzi Gréckom a členskými štátmi EÚ môžu deti a maloleté osoby cestovať nezávisle po dosiahnutí veku 6 rokov. V prípade sprevádzaných detí musí akýkoľvek kočík vložiť do batožinového priestoru spolucestujúci dieťaťa.
 • Čo sa týka bodu 16.1: Cestujúcim, ktorí cestujú medzi Gréckom a inými členskými štátmi, môže byť povolená preprava malých zvierat na zodpovednosť cestujúceho a podľa úsudku vodiča alebo iného oprávneného personálu dopravcu v závislosti od naplnenosti (kapacity) vozidla a bezpečnosti cestujúcich (s výnimkou služobných psov), ak:
  • sa umiestnia do bezpečnej prepravnej klietky uzavretého typu s rozmermi do 70 cm x 40 cm x 50 cm,
  • sprevádza ich majiteľ alebo držiteľ,
  • majiteľ alebo držiteľ má osobnú zdravotnú kartu – pas zvieraťa,
  • majiteľ alebo držiteľ zvieraťa zostáva v jeho blízkosti a stará sa o to, aby sa predišlo zraneniu alebo ťažkostiam pre ostatných cestujúcich,
  • zvieratá umiestnia do voľných priestorov vozidiel, mimo chodieb, miest vstupu/výstupu a overovania platnosti lístkov, aby neohrozili bezpečnú prepravu ostatných cestujúcich,
  • v prípade medzimestskej a vnútromestskej pravidelnej a príležitostnej dopravy sa zvieratá musia povinne prepravovať v priestore pre cestujúcich a v žiadnom prípade v batožinovom priestore (vrátane zvierat v balíkoch),
  • služobné psy, konkrétne vycvičené vodiace psy pre nevidiacich a asistenčné psy pre osoby s poruchami pohyblivosti, sa spolu so psami počas výcviku na služobné psy prepravujú takto:
  • bez klietky a náhubku, ak majú vôdzku, bez ohľadu na ich veľkosť,
  • Používateľ alebo cvičiteľ služobného psa musí mať pri sebe a na požiadanie kontrolóra alebo osobitne na to povereného pracovníka predložiť zákonom stanovené doklady, ktoré potvrdzujú dostatočnosť výcviku zvieraťa (ak je vycvičené alebo vo výcviku), jeho zdravotný stav a to, že používateľ alebo cvičiteľ psa má príslušné osvedčenie a doklad o používaní zvieraťa.
  • V prípade používateľa alebo cvičiteľa, ktorý je občanom EÚ alebo občanom tretej krajiny, ale zostáva v Grécku na krátky čas, musia byť potrebné dokumenty vydané formálnou agentúrou alebo službou z krajiny pôvodu preložené do anglického jazyka. V prípade dlhodobého pobytu v Grécku (t. j. dôvody práce, trvalý pobyt atď.) musia grécke úrady v zahraničí (veľvyslanectvá atď.) uvedené dokumenty oficiálne preložiť do gréčtiny podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.
  • Používateľ alebo cvičiteľ služobného psa musí dbať na čistotu a údržbu vozidla a na nerušený prejazd a pohyb ostatných cestujúcich.

Je potrebné poznamenať, že v prípade spôsobenia škody platia všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o zodpovednostiach držiteľa zvieraťa za škodu, ktorú spôsobí inej osobe (§ 924 OZ).

 • Čo sa týka bodu 14: Prepravca a jeho spolupracovníci sú povinní poistiť cestujúcich pre prípad dopravnej nehody počas celej dĺžky prepravy až do nástupu a výstupu z vozidla.